Statsbudsjettet 2017 for Østfold

Her er en oversikt over viktige Østfold-saker i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. 

 • E18 

  Regjeringen foreslår 132 millioner kroner til videreføring av prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje, Marker kommune. Strekningen bygges som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt over en lengde på 6,4 km, og ventes åpnet for trafikk i juli 2017. Av foreslåtte midler i 2017 er 130 millioner kroner statlige midler, mens 2 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • Regjeringen foreslår 207 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør E18 Knapstad – Retvet, Hobøl og Ski kommuner. Strekningen bygges som firefelts vei i ny trasé og forventes åpnet i november 2016.

 • Riksvei 110

  Regjeringen foreslår 207 millioner kroner til videreføring av prosjektet Ørebekk – Simo, Fredrikstad kommune, som inngår i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma. 200 millioner kroner er statlige midler, mens 7 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

  Prosjektet omfatter blant annet utvidelse av riksvei 110 mellom Ørebekk og Simo til firefelts vei. Forventes åpnet for trafikk i oktober 2017.

 • E6 Gang- og sykkelveger

  REgjeringen foreslår midler til oppstart av gang- sykkelveg på strekningen Sandbakken – Skjeberg i Sarpsborg kommune.

 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015 og 2016, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Østfold blir med dette 141,9 millioner kroner og rentekompensasjonen på omlag 7, 7 millioner kroner.

 • Planlegging av InterCity-prosjekter – Østfoldbanen

  Det er satt av 1 349 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, inkludert følgende strekninger på Østfoldbanen:

  • - Sandbukta-Moss-Såstad: regulerings- og detaljplanlegging av nytt dobbeltspor og ny Moss stasjon. Mulig byggestart i 2018 med sikte på åpning i 2024.

 • Det planlegges også nye hensettingsanlegg for Moss og Fredrikstad/Sarpsborg.

 • Fornying - Østfoldbanen

  Det settes av om lag 130 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Østfoldbanen. I 2017 utføres hovedsakelig forberedelser til og gjennomføring av ballastrensing.

 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene

  Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen. 

  Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø. 

  Staten har belønningsavtale med Nedre Glommaregionen (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) for perioden 2014-2017 med en økonomisk ramme på 240 millioner kroner. I tråd med denne avtalen er det utbetalt 60 millioner kroner både i 2014 og i 2015, og 65 millioner kroner i 2016. 

  For 2017 er det satt av 55 millioner kroner fra belønningsordningen til Nedre Glommaregionen. 

  Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

 • Utvidet TT-ordning 

  Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 millioner kr i 2017 til utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Ordningen gir rullestolbrukere og blinde/svaksynte i TT-ordningen et transporttilbud på om lag 200 turer per år. Midlene skal fordeles på fylkene Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold.

 • Borg havn – Røssvikrenna

  Kystverket har søkt Miljødirektoratet om deponering av masser i forbindelse med farledsprosjektet Borg havn Røssvikrenna i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Videre framdrift av prosjektet vil avhenge blant annet av behandling av denne søknaden.

 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg

  Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 0,2 millioner kroner til et prosjekt i Østfold.

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging 

  Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.

 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Østfold kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 200 sjøfolk i Østfold omfattet av tilskuddsordningen.

 • Regjeringen styrker forskning på marine økosystemer og rent hav, inkludert 600 000 kroner til pilotprosjekt for bevaring av kysttorsk i Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 28 millioner kroner på å sikre at den fremtidige nedbyggingen av de norske atomreaktorene på Kjeller og i Halden, samt håndtering av atomavfallet, vil skje på en trygg og forsvarlig måte.

 • Regjeringen foreslår å styrke Luftforsvaret med om lag 147 millioner kroner. Budsjettet styrkes for å legge til rette for økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom blant annet økt vedlikehold, reservedeler og anskaffelse av beredskapsbeholdninger. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 40 millioner kroner til å ivareta Forsvarets behov for flyoperativ virksomhet på Rygge.

 • Generalinspektøren for Luftforsvaret endrer navn til sjef Luftforsvaret, og får et helhetlig ansvar som styrkesjef. Evnen til å lede Luftforsvarets avdelinger styrkes ved å samle ansvar og myndighet hos styrkesjefen. Dette innebærer et mer helhetlig ansvar både for styrkeproduksjon og operativ ledelse av styrkene på taktisk nivå.

 • Østfold fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 23 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (7 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Østfold deltar.

Anslag på vekst i frie inntekter  

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2016 til 2017 er anslått til 2,6 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2016. Dette anslaget inkluderer en oppjustering av skatteanslaget for 2016 med 3,8 milliarder kroner fra revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2017 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent regnet fra anslag på regnskap for 2016. Vekstanslaget er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2017 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2015. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2016. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Regnet fra anslag på regnskap for 2016 er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2017 anslått til 0,1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2017 på 2,5 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2016–2017), Grønt hefte for 2017 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Østfold

Vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2016). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent.

I Østfold har 8 av 18 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Moss kommune med 4,1 prosent, mens Rømskog kommune har lavest vekst med 0,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2016.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2015 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 3 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1¾ prosent av driftsinntektene for kommunene samlet.

Kommunene i Østfold hadde i 2015 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 3,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 57 553 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2015. Landsgjennomsnittet var 59 368 kroner per innbygger.

Østfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,1 prosent (fra anslag på regnskap for 2016). Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 0,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2016) i 2017.

Finansielle indikatorer

Ifølge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 4 prosent av driftsinntektene for fylkeskommunene samlet.

Østfold fylkeskommune hadde i 2015 et netto driftsresultat på 5,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet uten Oslo var 4,6 prosent.