Statsbudsjettet 2018 for Østfold

Et godt budsjett for Østfold: Regjeringen har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Nå er det god vekst i økonomien, flere ledige hender kommer i arbeid slik at vi fremover får rom til å satse på velferd, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Regjeringen la torsdag frem forslaget til statsbudsjett for 2018. Selv om budsjettet er stramt har Høyre i regjering likevel funnet plass til flere satsinger som er bra for Østfold, sier Schou.

Her er noen av forslagene som har betydning for vårt fylke:

Utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Østfold (HiØ) med 600 000 kroner til 15 studieplasser i IKT.

Sysselsetting

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 200 sjøfolk i Østfold omfattet av tilskuddsordningen

Næring/innovasjon

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Østfold fylke.

Miljø

I 2017 ble det opprettet en tilskuddsordning til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir, og kommunene skal selv beslutte hvilke tiltak som skal finansieres. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på 20 millioner kroner i 2018.

Regjeringen foreslår et samlet statlig bidrag på 157,5 millioner kroner til Haldenprosjektet for prosjektperioden 2018-2020, hvorav 52,5 millioner kroner foreslås bevilget i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg et ekstraordinært statlig tilskudd i 2018 på 50 millioner kroner til drift av Haldenreaktoren.

Forsvar

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Luftforsvaret med om lag 347 millioner kroner sammenliknet med 2017. Budsjettet styrkes for å legge til rette for økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom blant annet økt vedlikehold, reservedeler og anskaffelse av beredskapsbeholdninger. Regjeringen foreslår i tillegg en videreføring av ressurser for å ivareta Forsvarets behov for flyoperativ virksomhet på Rygge.

Vei 

Innenfor regjeringens forslag til bevilgninger til veiformål, planlegges følgende for Østfold:

Rv 110 Ørebekk–Simo, Fredrikstad kommune
Prosjektet omfatter utvidelse av rv 110 mellom Ørebekk og Simo til firefelts vei over en 1,4 km lang strekning. Anleggsarbeidene startet i september 2015. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018, mot tidligere forutsatt i oktober 2017. For 2018 foreslår regjeringen 149 millioner kroner, fordelt på 140 millioner kroner i statlige midler og 9 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.

E18 Riksgrensen – Ørje, Marker kommune
Prosjektet omfatter bygging av 6,2 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges vegen i ny trasé. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2017, mot tidligere forutsatt i juli 2017. Det foreslås 90 millioner kroner i 2018. Av dette er 82 millioner kroner statlige midler, mens 8 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. 

Midlene i 2018 vil bli benyttet til sluttoppgjør, samt utbetalinger etter grunnerverv. I tillegg er det satt av 40 millioner kroner i statlige midler til refusjon til bompengeselskapet. 

E18 Knapstad, Hobøl kommune i Østfold – Retvet, Ski kommune i Akershus
Det er lagt til grunn statlige midler til refusjon av forskutterte midler til prosjektet.

E18 Melleby – Momarken, Eidsberg kommune
Det foreslås midler til å dekke kostnadsøkninger på prosjektet.

Mindre tiltak
- Videreføre byggingen av gang- og sykkelveg langs E6 på strekningen Sandbakken–Skjeberg i Sarpsborg kommune.
- Oppstart av bygging av døgnhvileplass ved Svinesund i Halden kommune
- Videreføre utbedringen av ferjekaia på rv 19 i Moss

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene 

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
Regjeringen foreslår å bevilge i alt 631,5 millioner kroner til Belønningsordningen i 2018. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.

Nedre Glomma (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) har belønningsavtale for perioden 2014-2017. Det er betalt ut til sammen 250 millioner kroner i avtaleperioden. Samferdselsdepartementet har mottatt søknad fra byområdet om ny avtale fra 2018, og vil ta stilling til den etter at sluttrapportering for gjeldende avtale foreligger. Frist for sluttrapporteringen er 31.1.2018.

Det kan være aktuelt å starte forhandlinger om byvekstavtale med de fem mindre byområdene som er omfattet av ordningen i 2018. En ny belønningsavtale er ikke til hinder for å inngå byvekstavtale på et senere tidspunkt. 

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
Østfold omfattes av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter7 fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3,8 milliarder kroner til videre utbygging og planlegging av nye InterCity-prosjekter på Østlandet. For Østfold innebærer dette:

Dobbeltspor på InterCity-strekningen Sandbukta – Moss – Såstad, Moss og Rygge kommuner
Det settes av 745 millioner kroner til mulig anleggsstart for prosjektet i 2018. Hovedarbeidene skal etter planen starte opp tidlig i 2019, med sikte på at de nye dobbeltsporene kan tas i bruk i desember 2024. Samferdselsdepartementet må komme tilbake til Stortinget med forslag om kostnadsramme før en eventuell anleggsstart i 2018.

Prosjektet omfatter drøye 10 km med nytt dobbeltspor, hvorav om lag 5 km i tunnel og kulvert, ny stasjon i Moss, anlegg for vending av tog, samt tilrettelegging for og tilkobling til nytt havnespor. 

InterCity-planlegging på Østfoldbanen, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
Det foreslås 223 millioner kroner til videre planlegging av de to InterCity-prosjektene Haug-Seut og Seut-Sarpsborg på Østfoldbanen.

Planleggingen av prosjektet Haug-Seut i 2018 gjennomføres med sikte på mulig byggestart i 2021 og ferdigstilling i 2024. Prosjektet omfatter 16 km nytt dobbeltspor og stasjon med to spor ved Råde, der stasjonen må flyttes for å rette ut traseen.

Planleggingen av Seut-Sarpsborg i 2018 gjennomføres med sikte på at prosjektet skal stå klar til bruk i 2026.  Prosjektet omfatter 18 km nytt dobbeltspor fra Seut via ny Fredrikstad stasjon på Grønli, og gir sammenhengende dobbeltspor til Sarpsborg. 

Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett
For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Østfold med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.