Stor satsing på psykisk helse

De neste 5 årene får Østfold 35 millioner til nye, bedre tiltak for rusforebygging og bedre psykisk helse.

Dette kommer som en konsekvens av at Høyre/FrP- regjeringen har som mål å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Målsettingen er at flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres.

 

Psykiske plager og lidelser er noen av våre største folkehelseutfordringer, men det har i begrenset grad vært søkelys på hva vi kan gjøre for å fremme psykisk helse i befolkningen. Riksrevisjonens undersøkelse fra 2014 viser at det er stor variasjon i hvor langt kommunene har kommet i å etablere et systematisk folkehelsearbeid. For eksempel oppgir over halvparten av kommunene at psykisk sykdom og plager er de største folkehelseutfordringene, men at de er usikre på hvordan de skal møte dette.


Program for folkehelsearbeid i kommunene er en oppfølging av Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter (Meld. St. 19 (2014-2015)) og ett av tiltakene for å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger etter revisjonen av folkehelsearbeidet. Gjennom denne satsingen vil Regjeringen bidra til at alle kommuner innen 2027 har økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid som fremmer barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Dette inkluderer også rusforebyggende arbeid.

 

Utviklingsarbeidet, som skal skje i kommunene, skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer og forankres i kommunens planer. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

 

Høyre har som mål å skape et samfunn med muligheter for alle. Regjeringens bidrag med store summer til å styrke folkehelsearbeidet er viktig for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Mye godt arbeid gjøres allerede i kommunene. Denne viktige satsingen vil gi kommuner mer kunnskap om gode virkemidler, mulighet til å utvikle nye tiltak innenfor formålet til programmet, samtidig som de kan få økonomisk og faglig støtte til å designe, prøve ut og evaluere tiltak.

 

Å investere i helsefremmende miljø og folkehelsearbeid er verdier barn og unge vil ta med seg videre i livet.

 

Monica Carmen Gåsvatn

Stortingskandidat, Østfold Høyre