Tage Pettersen, Høyres landsmøte 2016.

Tage Pettersens landsmøteinnlegg 2016 - Det grønne skiftet

Dirigenter, kjære landsmøte.

Vi er ett blått parti og vi skal ha den beste grønne politikken! Som Høyreordfører med en varaordfører fra MDG er det både gøy, motiverende og riktig å jobbe til det beste for miljøet – og gjennom det også jobbe for fremtiden. 

Jeg er leder av Klima Østfold som et samarbeidsorgan mellom kommuner og fylke, der vi sammen jobber med tiltak hvor vi i kommunene kan utgjøre en reell forskjell. Moss er en grønn kommune som snart har miljøsertifisert alle våre virksomheter og vi er trolig Norges første humlevennlige by! Neste uke kjører vi «Grønn uke» og alle Mossingene kan få gratis rådgivning i forhold til miljøeffektivisering av eget hjem.

Hvorfor sier jeg dette – jo fordi vi ute i kommunene har noen av de viktigste nøklene for å få til det grønne skifte. Vi er en stor arbeidsgiver, vi har alle barna innom våre barnehager og skoler, vi er en stor bygningseier – og kan gjøre mange direkte tiltak. I tillegg er vi samfunnsplanleggere og gjennom det kan vi bidra til å utforme lokalsamfunn som belønner ønsket adferd.

For å gjøre denne jobben enklest mulig er vi avhengig av en regjering og et storting som bidrar til forenkling av regelverk, og økonomiske ordninger som belønner kommuner for miljøvennlig adferd.

To ferske rapporter fra Miljødirektorat til regjeringen viser at det må komme nye virkemidler på plass hvis de nasjonale målene om omstilling til et lavutslippssamfunn, og for utslippskutt innen 2020 og 2030 skal nås. 

Jeg ønsker at klimapolitikken samordnes bedre og at vi får på plass utvidede og nye finansieringsordninger for lokale og regionale klimatiltak.

Vi må også forenkle regelverk. Regjeringen må blant annet se på muligheten for ordninger der man kan avvike fra Statens vegvesens håndbøker - for å kunne bygge mer, enklere og rimeligere sykkelveier. 

Budskapet blir forenkling og tilrettelegging for raskere prosesser – også for å få til det grønne skifte ute i kommunene.