Tidlig innsats gir muligheter for alle

Den nye reformen for tidlig innsats i skolen skal forhindre at barn slutter å rekke opp hånda. I Østfold er det Spydeberg kommune og Østfold fylkeskommune som deltar i Pilotprosjektet med tidlig innsats og har fått tilskudd til styrket pedagogtetthet i de tidlige barnetrinn. I Spydeberg har det resultert i 2 nye pedagog stillinger og ytterligere 2 prioritert av kommunen selv.  

Høyre vil ha en skole gir like muligheter for alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt og bakgrunn. Etter fire år med borgerlig styre er norsk skole på vei i riktig retning. Elevene lærer mer, de er mer til stede i klasserommet og flere fullfører videregående skole. Fremdeles er det for mange elever som ikke lærer seg å lese, skrive og regne. Det vet vi om i Østfold.

 

10 000 elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese skikkelig og enda flere – nesten 20 prosent – går ut av ungdomsskolen uten grunnleggende ferdigheter i matematikk. Barn som opplever nederlag på nederlag gir ofte opp. De prøver å unngå det som er vanskelig og slutter å rekke opp hånda.

 

Vi vil ha en intensiv innsats for disse barna, slik at de raskt kan oppleve mestring, læringsglede og spennende skoletimer sammen med klassen sin igjen.

 

Forskning viser at tiltak tidlig i opplæringsløpet har høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling, enn tiltak senere i opplæringsløpet. Forskjellene i læringsutbytte mellom elevene vil forsterke seg og bli større dersom det ikke settes i verk tiltak tidlig. Et krafttak for tidlig innsats i skolen vil gi mindre frafall og mindre utenforskap.

 

Mens Ap snakker om antall millioner og milliarder, er Høyre først og fremst opptatt av at vi har de riktige og nødvendige tiltakene.

 

Sist Høyre hadde kunnskapsministeren gjennomførte vi Kunnskapsløftet. I denne perioden har vår viktigste jobb vært å gjennomføre Lærerløftet. I neste periode skal Høyre i regjering gjennomføre et kraftfullt løft for tidlig innsats.