Utdanning og arbeid er svaret – ikke økte kontantytelser

En av hovedårsakene til økningen i ulikhet i Norge er innvandringen. Personer med innvandrerbakgrunn er betydelig overrepresentert i gruppen med vedvarende lavinntekt. Men Norge er tross dette et land med små forskjeller sammenlignet med OECD-landene.

Venstresiden får debatten om ulikhet til å handle nesten utelukkende om formuesskatt. For å redusere sosiale forskjeller er et omfordelende skattesystem sentralt, men enda viktigere for å redusere ulikhet er at vi sikrer at alle barn får en god utdannelse, at vi har en politikk som sørger for at flere har en jobb å gå til og velferdsordninger og helsetjenester som gir folk et trygt sikkerhetsnett.

I dag er Norge blant landene med lavest sammenheng mellom foreldrenes utdanning og inntekt, og hvordan barna får det senere i livet. Slik ønsker vi at det skal fortsette å være. Vi ser samtidig at det er mye frafall i skole og arbeidsliv. Dette er en utvikling som vi vil motarbeide, da dette er med på å skape større forskjeller i vårt samfunn.

For Høyre er det viktig å bekjempe økende forskjeller. Å skape muligheter for alle står helt sentralt i Høyre og i regjeringens arbeid.

Vi har en god offentlig skole, som er gratis tilgjengelig for alle. Vi jobber for å skape en skole hvor elevene lærer mer og som gir muligheter til alle barn uavhengig av sosial bakgrunn. For at fattigdom ikke skal gå i arv jobber vi for at barna skal lære mer i skolen. Det å satse på kunnskap og krav i skolen er viktigst for de elevene som ikke har foreldre som evner å følge opp barna sine like godt som ressurssterke foreldre kan. Høyres største satsing i skolen er tidlig innsats i 1.-4. klasse for å gi alle barn grunnleggende ferdigheter til å klare seg godt i skole og arbeidsliv. Regjeringen har satset stort på bedre lærere for mer læring.

Flere barnehageplasser og utvidet rett til plass gir flere foreldre mulighet til å gå tilbake på jobb. Rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år, gir flere foreldre mulighet til å kombinere arbeidsliv og familieliv.

Det å ha en jobb å gå til er den sikreste veien ut av fattigdom. Derfor senker vi skatten på jobber, satser på vei, jernbane og kollektiv og på forskning og innovasjon. I tillegg har vi sørget for flere tiltaksplasser og økt lønnstilskuddet for å hjelpe flere ut i jobb. Mange har kommet til Norge med to tomme hender, og det tar tid å integrere dem i arbeidsmarkedet. Derfor prioriterer regjeringen arbeidsretting i introduksjonsprogrammet og norskopplæring.  Og vi jobber med å gjøre det enklere for innvandrere å få bruke sin medbrakte kompetanse.

Hadde kontantytelser vært svaret, hadde problemet vært løst i dag. Svært mange av de fattige er i dag avhengig av offentlig ytelser. Løsningen er tvert i mot å stille krav om aktivitet, arbeidsrettede ytelser og å kvalifisere mennesker til arbeid. For innvandrerfamilier handler dette om språkopplæring, utdanning og mer arbeidsretting i introduksjonsprogrammet.

Uavhengig av foreldrenes inntekt, ønsker Høyre at alle barn skal få muligheter i sine liv. Høyre vil advare mot at venstresiden fjerner aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottaker, svekker arbeidslinjen og liberaliserer innvandringspolitikken. Dette vil gjøre flere avhengig av velferdsytelser - og dermed låse folk inne i fattigdom.