Våre veteraner fortjener respekt og annerkjennelse

Noe av det fine ved å drive valgkamp er at en treffer mange engasjerte mennesker som en kan diskutere politikk med. For kort siden traff jeg en hyggelig mann på torvet i Sarpsborg som lurte på hva Høyre gjør for veteraner. Jeg ga vedkommende et svar, men jeg tenker at problemstillingen er så pass viktig og interessant for flere, at det fortjener bedre omtale.

Det er over 100 000 norske soldater som har vært i utenlandstjeneste for Norge siden 2. verdenskrig. De har deltatt i 100 ulike operasjoner i mer enn 40 land. Ved inngangen til denne regjeringsperioden var det tydelig at de største utfordringene på veteranområdet lå i det sivile hjelpeapparatet. Dette framgikk av evalueringen av handlingsplanen «I tjeneste for Norge (2011-2013)». Tjenestene ble opplevd som lite koordinerte og preget av for lav kompetanse om belastninger og mulige ettervirkninger av internasjonal tjeneste. 

Økt kunnskap i og koordinering mellom tjenestene i hjelpeapparatet har derfor hatt høy prioritet. I tillegg har det vært viktig å bidra til økt anerkjennelse av veteranene og bedre forebygging av helsemessige utfordringer. Det har også vært en særlig innsats mot å få arbeidslivet til å ta veteranenes særskilte kompetanse i bruk. Syv departementer samarbeider tett for å sikre god oppfølging av våre veteraner.  Dette tverrsektorielle samarbeidet, forankret i regjeringen, har vært avgjørende for at man har kommet så langt i veteranarbeidet. Videre har det utstrakte samarbeidet mellom Forsvarsdepartementet, Forsvaret og veteranorganisasjonene hatt stor betydning.

Jeg kan nevne noen av de viktigste resultatene på dette området:

Økt kompetanse i det sivile hjelpeapparatet Kompetansesenteret på NAV Elverum er videreført som nasjonalt kompetansesenter og styrket med 1 årsverk. Dette fagmiljøet bistår både personellet og saksbehandlere ved de lokale NAV-kontorene over hele landet i saksbehandlingen.

Sentralisert saksbehandling er gjennomført for saker som gjelder yrkesskade- og ménerstatning ved Oslo-kontoret i NAV. Dette bidrar til økt kompetanse, likhet i behandlingen av søknader og mer effektiv saksbehandling.

Kompetanseheving i helsetjenestene De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene) har fått en viktig rolle som fagnettverk inn mot de kommunale helsetjenestene og spesialisthelsetjenestene. De gjennomfører kurs og andre kompetansehevende tiltak for leger, psykologer, NAV-ansatte og annet helsepersonell, samt personell som jobber med barn og familier.

Overgang til jobb i det sivile arbeidsmarkedet Forsvaret har, i samarbeid med NHO Service, sørget for at det er utarbeidet kompetansebevis. Disse formidler veteranenes særskilte kompetanse på en slik måte at det forstås av sivile arbeidsgivere. Tiltaket er ment å skulle bidra til at det blir lettere for veteraner å komme inn på det sivile arbeidsmarkedet. Forsvaret markedsfører på ulike måter veteranenes kompetanse. Forsvaret har etablert et fast program for karriereskift, basert på kurs og rådgivning for sine ansatte.

Kompensasjonsordningen For å styrke det erstatningsrettslige vernet til veteraner med psykiske skader etter deltakelse i internasjonale operasjoner, ble det i 2010 innført en særskilt kompensasjonsordning. Veteraner som har fått psykiske skader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner og som på grunn av dette ikke lenger kan være i arbeid, kan bli kompensert med inntil 65 G. Det er ingen innstramming i behandlingen av søknader, og vilkårene for å få kompensasjon etter ordningen er de samme som da den ble etablert i 2010. Den er ment å gi veteraner som sliter med psykiske skader et godt økonomisk vern for de påkjenninger de har som følge av tjenesten. De som har ofret helsen sin på vegne av Norge, skal ha gode ordninger som ivaretar dem etter endt tjeneste. Samtidig må disse ordningene forvaltes på en troverdig måte.

 

Høyre er av den oppfatning at våre veteraner fortjener hele det norske samfunnets dype respekt og anerkjennelse, og de fortjener oppfølging og støtte hvis de trenger det.