Vellykket årsmøte i Østfold Høyre

Østfold Høyres årsmøte 2018 ble avholdt i Sarpsborg lørdag 3. mars, og hovedgjest var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fylkesleder René Rafshol (Råde), 2. nestleder Bjørg Lund (Halden) og AU-medlem Benedicte Dyvik (Våler) ble alle gjenvalgt som medlemmer av Arbeidsutvalget.

Østfold Høyres aktivitetspris for 2018 ble tildelt Monica Gåsvatn for hennes store innsats i fjorårets valgkamp.

Årsmøtet vedtok resolusjonen «Samferdselspolitikk i Viken fylkeskommune», «Regjeringen jobber målrettet for å redusere ulikhet», «Et Forsvar som utnytter Østfolds kapasiteter», «Ulveforliket» og «#METOO». Disse kan leses i sin helhet her:

Samferdselspolitikk i Viken fylkeskommune

Viken fylke skal være bundet sammen av et godt veinett og et kollektivtilbud som gjør det mulig å nå alle deler av fylket på en enkel og effektiv måte. Godt tilrettelagt samferdsel er grunnlaget for næringsutvikling, for trivsel i bomiljøer og for vern av naturen. Tilgjengelige kollektivlinjer for arbeidsreiser, mulighet for effektiv gods- og varetransport, sikkerhet for sykling og gange samt fleksibilitet for individuell bruk av kjøretøy er grunnleggende for et velfungerende dagligliv.

For Østfold er InterCity-prosjektet vesentlig både med tanke på transport av personer og gods, og for å kunne gå videre med planer for videre byutvikling som avhenger av at jernbanen er ferdig bygd. Vi ser derfor med bekymring på de faglige anbefalinger til handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 som Bane NOR har sendt Jernbanedirektoratet. Vi reagerer spesielt på de forsinkelser som beskrives for utbyggingen av InterCity-strekningene. Østfold Høyre forutsetter at Jernbanedirektoratet i sitt forslag til handlingsprogram opprettholder NTPs fremdrift i henhold til stortingsvedtaket, også på InterCity på Østfoldbanen. Det betyr ferdig bygget dobbeltspor til Fredrikstad i 2024, Sarpsborg i 2026 og Halden i 2034. Østfold Høyres målsetting er imidlertid at jernbanen skal være ferdig utbygget til Halden innen 2030. Østfold Høyre forventer at påkobling av Østre linje syd for Ski stasjon gjennomføres senest ved ferdigstillelse av Follobanen. Det er også av avgjørende betydning at areal og bygging av hensetting på begge Østfoldbanene blir avklart snarest. Dette er avgjørende for å sikre flere tog og økt frekvens på Vestre og Østre linje. I arbeidet med InterCity må det sikres videre utbygging av dobbeltsporet helt til grensen.

Østfold Høyre vil:

- At NTP 2018-29 realiseres i tråd med stortingsvedtaket, og at man opprettholder eller forserer fremdriften på InterCity.

- At Østre linje sikres planfri påkobling syd for Ski stasjon senest ved ferdigstillelse av Follobanen, for å kunne dra nytte av tidsbesparelsen og kapasitetsøkningen Follobanen innebærer.

- Bruke den offentlige innkjøpermakten til å fremme en miljøvennlig transportsektor ved å stille miljøkrav ved konkurranseutsetting.

- At Viken fylkeskommune skal arbeide for at fjorden benyttes som grønn ferdselsåre, og at passasjertrafikken på Oslofjorden så snart som mulig benytter nullutslippsteknologi både på eksisterende og nye kontrakter.

- At Viken fylkeskommune legger til rette for flere pendlerparkeringsplasser ved bane, buss og båt. Utenom bysentrum omfattet av samarbeidsavtaler om areal og transport skal parkeringsplassene være gratis.

- Følge opp bypakke Nedre Glomma/byvekstavtalen og jobbe for en god fremdrift i vedtatte og fremtidige utbygginger.

- Være aktive pådrivere for nye byvekstavtaler, blant annet i Indre Østfold og Mosseregionen.

- Utvikle stamhavnene Borg og Moss som gode alternativer til Oslo.

- Arbeide for en oppgradert veiforbindelse som binder det nye fylket sammen uten at man må kjøre gjennom Oslo.

- Støtte regjeringserklæringens punkter om å sikre gode rammevilkår for ikke-statlige flyplasser og restrukturere luftfartsavgiftene. I dette arbeidet må vedtaket fra Høyres landsmøte om å erstatte flypassasjeravgiften med en avgift som har en reell miljømessig effekt gjennomføres.

- At man i styringsgruppen for samarbeidsavtalen for areal og transport i Mosseregionen snarest mulig får avklart hvor RV19 bør krysse jernbanen i Moss. For videre fremdrift bør man etablere et hasteprosjekt, med mål å få bygd kryssing av veien, samtidig med jernbanen.

- At E18 ferdigstilles til Vinterbro som vedtatt i NTP.

- At trasévalg der jernbanen skal gå gjennom byområder avklares så raskt som mulig, slik at muligheter for lokal byutvikling ikke begrenses unødvendig.

- At Viken fylkeskommune skal jobbe for å løse problemer knyttet til farleden i Ringdalsfjorden.

- Tilstrebe et nært samarbeid mellom Viken og Oslo om kollektivtrafikken, med et felles billett- og reisesystem.

Vedtatt av Østfold Høyres årsmøte 2018.

 

Regjeringen jobber målrettet for å redusere ulikhet

De fleste barn i Norge vokser opp i familier med god økonomi. Men over 100 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. 53 prosent av disse er barn av innvandrere til Norge. Det er også viktig å trekke frem at forskjellene mellom rike og fattige (Gini-koeffisienten) har vært uendret siden 2015, etter at forskjellene økte i perioden 200-2015. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er også redusert noe siden 2015.

Når "alle" har alt, er det vanskelig å ikke ha råd til å være med på fritidsaktiviteter, skoleturer eller å reise på ferie. Mange barn og unge opplever å falle utenfor samfunnet fordi de vokser opp i en familie med dårlig økonomi. Barn kan ikke lastes for foreldrenes situasjon.

Fattigdomsutfordringen er et sammensatt problem. Fattigdom er skambelagt, et problem barn ofte skjuler for omgivelsene sine.

Regjeringen lanserte i 2015 strategien Barn som lever i fattigdom som inneholder 64 tiltak. Sentralt står familievernets forebyggende arbeid, satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og foreldrestøtte tiltak. Regjeringen har satset på målrettede tiltak for å redusere barnefattigdom. Det er innført rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt og en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen for alle barn over tre år i familier med lav inntekt. I dag har 33.300 barn redusert foreldrebetaling og 18.200 barn gratis kjernetid. Man har i tillegg satt i gang et prøveprosjekt med gratis SFO for og sørget for at ungdommer i lavinntektsfamilier får mer i skolestipend. I budsjettet for 2018 innfører regjeringen sammen med KrF fleksibel kontantstøtte som gjør det enklere å kombinere barnehageplass med det å være hjemme med barna. Det bevilges også 100 millioner for å sikre økt permisjon for tvillingforeldre.

Den samlede satsingen på barnefattigdom fra saldert budsjett 2017 var på 530 millioner. I 2018 er satsingen på drøyt 800 millioner. I tillegg er 200 millioner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2018 begrunnet med en økt satsing på forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Den viktigste veien ut av fattigdom er veien inn i arbeidslivet. Derfor er det gledelig å se SSB-statistikken som viser oss at mellom 2006 og 2016 ble deltidsandelen hos kvinner med barn redusert fra 37,4 til 28,7 prosent. Vi må føre en politikk som viderefører denne trenden. I tillegg vet vi at andelen fattige med innvandrerbakgrunn er svært høy. Derfor er en god integreringspolitikk også en god politikk for færre fattige.

Det er et mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Tiltakene i strategien skal hjelpe barn og gi alle lik mulighet til deltakelse og utvikling. Målet er å forebygge at fattigdom går i arv. Dette arbeidet gis et tydelig løft fra Solberg-regjeringen.

Det sies gjerne at det å bli født i Norge er som å vinne i Lotto. La oss sørge for at alle barn får sin del av gevinsten.

Vedtatt av Østfold Høyres årsmøte 2018.

 

Et Forsvar som utnytter Østfolds kapasiteter

Østfold Høyre erkjenner at Norge befinner seg i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon enn på mange år, med et mangefasettert og komplisert trussel- og risikobilde. Militær aggresjon og brudd på folkeretten i hjertet av Europa, stor aktivitet fra terroristorganisasjoner og brutale terroranslag i våre nærområder har endret det sikkerhetspolitiske landskapet i og rundt Norge.

Det norske Forsvaret var i mange år preget av nedprioriteringer og vedlikeholdsetterslep. Det er positivt at regjeringen har svart på utfordringene ved å øke forsvarsbudsjettet, øke investeringsgraden, og sikre anskaffelse av nytt materiell og ny teknologi. Østfold Høyre mener det er svært positivt at Regjeringen arbeider for å videreutvikle forsvaret slik at det er godt rustet til å sikre Norges interesser, vår suverenitet og til å oppfylle våre NATO-forpliktelser.

Østfold har en viktig strategisk posisjon i det norske totalforsvaret. Fylket er del av det folkerike østlandsområdet og er knutepunkt for viktige nasjonale samferdselsårer. Østfold Høyre vil bidra til at de ressursene fylket besitter utnyttes, til landets beste, og som ledd i vårt alliansesamarbeid i NATO.

Østfold Høyre understreker at Rygge flystasjon skal være den foretrukne helikopterbase til trening for spesialstyrker og brukes til samtrening med blålysetatene.

Rygge flystasjon er en av Luftforsvarets hovedbaser med stor kapasitet og høy stridsverdi. Ved ytterligere kraftsamling på Østlandet er Rygge flystasjon et naturlig førstevalg. For å sikre godt samvirke må det legges til rette for at blålysetatene og Forsvaret får gode trenings- og øvingsforhold på Rygge.

Østfold Høyre understreker at det må arbeides med tettere samarbeid mellom de skarpe helikopterressursene for økt erfaringslæring på tvers av sektorer, særlig politihelikopter, Bell-412 og nye redningshelikoptre. Spesialstyrkene må prioriteres og det må derfor bygges opp en dedikert helikopteravdeling slik forsvarssjefen har anbefalt.

Forsvarsmateriell/luftkapasiteter skal flytte fra Kjeller innen 2023. Østfold Høyre mener det må arbeides for å nytte synergier hvis dette miljøet kommer tettere på Luftforsvarets ledelse og Luftoperativt inspektorat på Rygge flystasjon.

Østfold Høyre vil:

- støtte landsmøtets tidligere vedtak om å øke bevilgningene til Forsvaret opp til NATOs 2 prosentmål innen 2024 og opprettholde dagens nivå på minst 20 prosent investeringsandel, i tråd med beslutninger fra NATO-toppmøtet i Wales i 2014.

- oppfordre regjeringen til å sørge for tilstrekkelig finansiering for å gjennomføre Stortingets vedtak om landmakten.

- bidra til god utrustning og øvelsesstruktur for Oslofjord heimevernsdistrikt.

- følge opp utnyttelsen av Rygge flystasjon som base på Østlandet og som base for alliert mottak, slik det legges opp til i Langtidsplan for Forsvaret.

- øke alliertes bruk av Rygge flystasjon for rotasjon og øvelse.

Vedtatt av Østfold Høyres årsmøte 2018.

 

Ulveforliket

Østfold Høyre krever at Stortingets ulveforlik fra 2016 følges opp. Vi registrerer med stor uro at ulvebestanden ser ut til nærmest å være i ukontrollert vekst. Rovdata har nå registrert 13 flokker, mens bestandsmålet av Stortinget ble fastsatt til 4-6. Det er forvaltningens oppgave å følge opp Stortingets vedtak. Bestandsmålet fastsatt av Stortinget er, slik det lyder i Stortingets innstilling, ‘det klart overordnede mål’ for norsk ulvepolitikk å holde seg innenfor. En kan få inntrykk av at forvaltningen fortsatt er inne i en oppbyggingsmodus og at man har glemt både Stortingets vedtatte bestandsmål, intensjoner og de klare instrukser som kom etter flere debatter i Stortinget 2016/2017.

Østfold Høyre krever;

- Stortingets vedtatte bestandsmål skal innfris.

- Stortingets intensjoner skal innfris, bla at ulvesona IKKE skal utvikles til et reservat.

- Det må utvikles nye registreringsmetoder for bestandens størrelse. Slik det er i dag, vil man alltid ligge ett år på etterskudd. Ulv er et rovvilt med en stor formeringsevne og kvoter må bestemmes med bakgrunn i årets og ikke fjorårets tall.

- For enslige streifdyr innføres samme jakttid innenfor sona som man nå forslår utenfor sona.

Vedtatt av Østfold Høyres årsmøte 2018.

 

#METOO

Den verdensomspennende #Metoo-kampanjen har bidratt til å sette seksuell trakassering og krenkende adferd på dagsorden, samtidig som det har avdekket uakseptable holdninger og handlinger i mange deler av arbeids- og organisasjonslivet.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi utfordringer. Vårt arbeidsmarked er i betydelig grad kjønnsdelt. Kvinner og menn jobber i ulike sektorer, bransjer, næringer og yrker, og få velger utradisjonelle studieretninger

Østfold Høyre vil arbeide for at alle skal ha en trygg arbeidsplass, hvor den enkelte må ha kunnskap og kompetanse om hva trakassering, vold og krenkende adferd er.

I lys av #Metoo -kampanjen skal Østfold Høyre bidra til at all varsling om mobbing og trakassering skal bli tatt alvorlig og følges opp.

Vedtatt av Østfold Høyres årsmøte 2018.