Vi styrker norsk industri

Regjeringen vil videreføre CO2-kompensasjonsordningen for kraftkrevende industri. Det betyr tryggere industriarbeidsplasser i Østfold.

Hva er det Ap's stortingskandidater Bjørnebekk Waagen og Lauvås vet? Så tvil? Eller er det en bevisst strategi for å plante feilaktige opplysninger om regjeringen? Dette lover ikke godt! 

 

Industrien har flere viktige roller å spille i overgangen til lavutslippssamfunnet. Industrien er den sektoren i Norge som har hatt størst utslippsreduksjoner av klimagasser de siste 25 år, med en reduksjon på nær 40 prosent. Egne utslipp må fortsatt reduseres, men de gir også viktige bidrag som leverandør av klimavennlige løsninger til andre deler av næringslivet.

 

Industrien tar selv ansvar for å få til ytterligere reduksjoner. De har levert et veikart for prosessindustriens overgang til lavutslippssamfunnet. Dette arbeidet følger vi opp ved å etablere Prosess 21, som skal gi råd om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien, parallelt med en bærekraftig vekst. 

 

Innretningen av CO2-kompensasjonsordningen diskuteres nå i EU. Ordningen ble innført blant annet for å motvirke karbonlekkasje. Karbonlekkasje innebærer at norske industribedrifter flytter til land med lavere utslippskrav. En slik utvikling er uønsket. Norsk industri er klimavennlig og bidrar med verdifull teknologi og kompetanse inn mot det grønne skiftet. 

 

Ordningen med CO2-kompensasjon bidrar til at industrien forblir i Norge. Regjeringen fører en aktiv europapolitikk og har tett kontakt med EU om problemstillingen. Vi har jevnlig gjort våre synspunkter kjent og i midten av februar sendte vi også et brev til de andre EU-landene om dette. 

 

Regjeringen har ingen planer om å avvikle ordningen med CO2-kompensasjon. Her forsøker Ap å spre grunnløs usikkerhet. Det er ikke til å forstå at Ap forsøker å drive politisk spill om en så viktig sak som vi tross alt er enig om. 

   

Industrien er en del av løsningen, derfor har regjeringen prioritert å styrke industriens konkurransekraft. Vi har økt støtten til utvikling av ny klimavennlig teknologi, satset på et konkurransedyktig skattesystem og gjennomført tidenes løft for vei og jernbane.