Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skole

Aremark Høyre vil jobbe aktivt for at alle elever skal oppleve inkludering, trygghet og tilhørighet i sin skolehverdag.

Barnehage

Aremark Høyre vil i samarbeid med barnehagens ledelse, øke bevilgningene til barnehagen slik at vi til enhver tid har tilstrekkelig personell på jobb til at barnehagen er sikker, og at det er kapasitet til å utvikle kompetansen til barna.

Idrett og kultur

Aremark Høyre mener at satsning på tilbud til ungdommen lokalt er av stor betydning for ungdommens utvikling og trivsel i lokalmiljøet. Aremark Høyre vil prioritere oppfølging av de aktiviteter som inkluderer  est ungdommer og ønsker god kvalitet på noe færre satsningsområder enn større bredde og dårligere tilbud.

Omsorg

Aremark Høyre vil opprettholde en god omsorg i kommunen. Alle innbyggerne har krav på god og trygg omsorg i sitt nærmiljø.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • Skole

  Grunnleggende lese- og regneferdigheter er vesentlige for elevenes videre utvikling og muligheter i samfunns- og arbeidsliv. Aremark Høyre vil jobbe aktivt for at alle elever skal oppleve inkludering, trygghet og tilhørighet i sin skolehverdag.

  Aremark Høyre skal bidra til at den vedtatte utbygging og oppgradering av Aremark Skole gjennomføres i valgperioden slik at vi får en topp moderne barne- og ungdomsskole i Aremark så raskt som mulig.

  Aremark Høyre vil i samarbeid med skolens ledelse reelt øke bevilgingene til skolen for at skolen skal ha mulighet for å øke kompetansen til lærere og elever. Aremark Høyre vil sikre at barna i Aremark-skolen får gode muligheter til å bruke IKT i sin skolehverdag og vil gjeninnføre at elevene i 8.de klasse får PC av skolen.

  Aremark Høyre vil videreføre arbeidet som legges ned i MOT prosjektet og at Aremark skal være en god MOT Kommune.

 • Barnehage

  Aremark Høyre vil i samarbeid med Barnehagens ledelse øke bevilgningene til Barnehagen slik at vi til enhver tid har tilstrekkelig personell på jobb til at Barnehagen er sikker, og at det er kapasitet til å utvikle kompetansen til barna.

  Et viktig mål er at alle barna som avslutter barnehagen skal ha god evne til å forstå og på egenhånd kunne kommunisere godt på norsk for å være forberedt på skolegang.

  Aremark Høyre vil stille seg positive til at noen kan etablere alternative barnehagetilbud.

 • Idrett og kultur

  Aremark Høyre mener at satsning på tilbud til ungdommen lokalt er av stor betydning for ungdommens utvikling og trivsel i lokalmiljøet. Aremark Høyre vil prioritere oppfølging av de aktiviteter som inkluderer flest ungdommer og ønsker god kvalitet på noe færre satsningsområder enn større bredde og dårligere tilbud.

  Idrettshallen, idrettsbanene og Myrland er viktige samlingspunkter som vi må sørge for har tilstrekkelig økonomi til å fungere i forhold til hensikt. Aremark Høyre vil utvikle disse områdene til ytterligere tilbud for ungdommen i kommunen.

 • Omsorg

  Aremark Høyre vil opprettholde en god omsorg i kommunen, alle innbyggerne har krav på god og trygg omsorg i sitt nærmiljø.

  Aremark Høyre vil utrede muligheten for å utvide Fosby Sykehjem til et større sykehjem med et rehabiliteringssenter for å være et tilbud til nabokommuner som mangler kapasiteter for sine innbyggere. Dette vil sikre et større fagmiljø og være en interessant arbeidsplass for kommunens innbyggere.

 • Folkehelse
  Aremark Høyre mener vi må ta større del av ansvaret for folkehelse. Vi skal prioritere forebyggende helsearbeid, legge vekt på fysisk aktivitet og friluftsaktiviteter. Flest mulig innbyggere skal aktiviseres.
 • Næringsutvikling

  Aremark Høyre vil satse på næringsutvikling som er realistisk og bærekraftig i Aremark. Det er primærnæringene og små håndverksbedrifter som har mest realistisk fremtid for næringsutvikling i Aremark. Flere arbeidsplasser i Aremark er målet.

  Aremark Høyre ønsker fokus på næringsliv som prioriterer lærlingplasser i sin virksomhet og vil kunne være et tilbud til ungdommen i nærmiljøet.

  Aremark Høyre ønsker å utvikle turistnæringen rundt vassdragstilbudene og hvor kortreist matproduksjon og unike naturopplevelser skal være blant hovedattraksjonene.

  Ansatte i Aremark kommune skal øke sin kompetanse til å være en god samarbeidspartner for næringsutvikling. De skal kjenne til alle tilskuddsordninger til næringslivet og aktivt markedsføre disse for næringslivet for å øke lokal lønnsomhet og vi får en god næringsutvikling i Aremark.

 • Økonomistyring og framtidsutsikter

  Det er et mål for Aremark Høyre at den kommunale økonomien skal være så god at den gir rom for videre vekst og utvikling. Innbyggerne skal føle seg trygge på at de får de tjenestene de har behov for. Aremark Høyre skal være forsiktig med kommunens pengebruk og ikke bruke mer penger enn vi har til rådighet til enhver tid. Skal Aremark kommune ha noen som helst mulighet for å overleve som egen kommune må vi ha god økonomi og samtidig dokumentere at vi klarer å utføre lovpålagte tjenester, at vi har god barnehage, godt skoletilbud og et godt omsorgstilbud i kommunen.

  Aremark Høyre er mot eiendomsskatt og vil til enhver tid vurdere om vi kan endre kostnadsnivået og måten å drive kommunen på slik at vi kan redusere eiendomsskatten og samtidig opprettholde tjenestetilbudet vi ønsker oss i kommunen.

  Aremark Høyre vil selge aksjene i Østfold Energi AS for å frigjøre penger til å nedbetale gjeld og bedre driftsresultatet. Aremark Kommune har høyere gjeld og lavereresultat enn det som er anbefalt av sentrale myndigheter.

 • Plan og utvikling

  Aremark Kommune er avhengig av at innbyggerne tar initiativ til utvikling av sine eiendommer for at det skal skje noe i kommunen. Aremark Høyre vil arbeide for at alle skal få godkjent sine planer dersom det ikke strider mot viktige samfunnsmessige interesser. Vi vil arbeide for færrest mulig begrensinger i Kommuneplanen, god tilgjengelighet til Vassdraget og vi vil ha utvikling både i sentrum og hele kommunen.

  Boligutvikling

  • Aremark Høyre vil ha prioritet på å utvikle sentrumsområdene og tror at et aktivt sentrumsmiljø er viktig for Aremark. Skjæra badeområde bør utvikles med bedre tilgjengelighet og attraksjoner.
  • Aktivt arbeide for å etablere leiligheter i Aremark Sentrum som et tilbud til bosetting i kommunen.
  • Aremark Høyre vil i tillegg at alle som har en eiendom, uansett beliggenhet, som egner seg for boligutbygging skal få bygge på denne eiendommen.

  Næringsutvikling

  • Aremark Høyre vil være positiv til at alle å kan utvikle sin eiendom til bærekraftig næringsutvikling innenfor landbruket.
  • Aremark Høyre vil arbeide for å redusere Fylkeskommunen og Fylkesmannens påvirkning i lokale saker.
  • Aremark er en stor hyttekommune med nærmere 700 hytter. Dette er en viktig ressurs og inntektskilde for Aremark-samfunnet. Aremark Høyre er opptatt av å legge forholdene til rette slik at hyttefolket trives i kommunen.
 • Miljøpolitikk

  Aremark Høyre ønsker å ivareta alle nødvendige miljøhensyn som sikrer at Aremark kommune bedrer sin miljøstatus. Vi er spesielt opptatt av Vassdraget og våre unike naturområder som er en stor ressurs i vårt nærområde. Det er viktig å gjøre dette tilgjengelig for flest mulig, både kommunens innbyggere samt turister fra inn- og utland.

  Aremark Høyre vil arbeide for bedre vannkvalitet i vassdraget ved å sikre gode miljøløsninger gjennom mindre avrenning og utslipp.

 • Rovdyrpolitikk

  Aremark Høyre vil arbeide for at sentrale myndigheter skal gi tillatelse på jakt av ulv i Aremark.

  Bestandsmålene for ulv i Norge skal telle med alle ulvene i grenserevirene for å holde det reelle ulveantallet innenfor Stortingets vedtak.