En barnehage til det beste for barna


Leder i Fredrikstad Arbeiderparti Siri Martinsen, stiller i Fredrikstad Blad spørsmål om Høyre ønsker å privatisere kommunale barnehager i Fredrikstad, eller om privatiseringsbehovet har blitt svekket av det hun hevder å være et ideologisk havari i hovedstaden.


Barnehagene skal være til det beste for barnet, hvorvidt disse er drevet av private eller kommunen selv er mindre viktig. Det viktige er at det tilbys kvalitativt gode barnehager der foreldre kan være trygge på at barna deres blir tatt godt vare på. Barn i Fredrikstad fortjener et pedagogisk tilbud som er av det ypperste i landet, derfor må denne sektoren styrkes. Vi ønsker også en reell likebehandling av offentlige og private barnehager, da Høyre anser ansatte og barn i alle barnehager som like viktige.

Barnehagen skal gi en trygg og god omsorg, samt stimulere til lek og utvikling på barns premisser. Høyre mener at barnehagen er en viktig velferdsordning for småbarnsfamiliene, derfor vil vi styrke kvaliteten i barnehagene. Kvaliteten er avhengig av dem som arbeider der, de ansatte er således barnehagens viktigste ressurs. God kvaliteten i barnehagene skal derfor styrkes gjennom å sikre pedagogtettheten, samt styrke de ansattes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning. I handlingsplanen 2016-2019 tar vi grep for kompetansemidler til barnehagene, en økning på 10 millioner i planperioden, og 1 million i 2016.

Fredrikstad Høyre vil vektlegge pedagogisk kvalitet i barnehagen, likebehandle offentlige og private barnehager, samt gi barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning, mulighet til å etablere seg. Brorparten av alle barnehagebarn i Fredrikstad går i en privat barnehage, således er private barnehager et godt eksempel på hvordan private aktører er et godt supplement til det offentlige. Det er en kjensgjerning at vi har fått full barnehagedekning takket være private barnehager.

For i tillegg til 18 kommunale barnehager, har kommunen i dag forvaltnings- og myndighetsansvar overfor 62 private barnehager, dette innebærer blant annet ansvar for tilsyn, støtteordninger, veiledning og samordning av opptak. Like lite som Ap har problemer med gode private barnehager har Høyre problemer med gode kommunale barnehager. Arbeiderpartiets leders forsøk med privatiseringsspøkelset faller følgelig på sin egen urimelighet.

Konkurranseutsetting og privatisering vil aldri være et mål i seg selv. Høyre er opptatt av at kommunen skal tilby kvalitativt gode tjenester til lavest mulig pris. Dette innebærer en effektivisering av kommunens drift og følgelig bruk av private aktører dersom disse kan levere bedre eller billigere tjenester enn kommunen kan selv.

Både i handlingsplanen 2016-2019 og valgprogram for neste periode ønsker vi å sette i gang konkurranseutsetting av tjenesteområder i kommunen som ikke er en del av kjernefunksjonene. Vi vil benytte penger spart gjennom konkurranseutsetting på å styrke kjerneoppgaver innenfor helse- og velferd og oppvekst.