Næringslivet i Fredrikstad trenger bedre rammebetingelser

Gode rammebetingelser for næringslivet er helt avgjørende for å skape et konkurransekraftig og robust næringsliv som skaper trygge arbeidsplasser og legger grunnlaget for et godt velferdssamfunn i Fredrikstad.


De siste tiårene har Fredrikstad mistet tusenvis av industriarbeidsplasser, og offentlige institusjoner flytter ut av kommunen. Selv om tall fra Nav viser at ledigheten er på vei ned, er et svakt arbeidsmarked en utfordring for Fredrikstad. Fortsatt ligger ledigheten langt over landsgjennomsnittet, og nye arbeidsplasser øker ikke i takt med befolkningsveksten.  

Befolkningsveksten har vært stor i Fredrikstad, dette er positivt da dette gir større etterspørsel etter varer og tjenester. Vi trenger dog langt flere arbeidsplasser for å sysselsette alle som ønsker å bo her. Ikke minst trenger vi flere arbeidsplasser i privat sektor, skal vi få til dette må bedriftene ha gode rammebetingelser slik at de kan investere og ansette flere. Det må stimuleres til vekst, lønnsomhet og nyetableringer.  

Kapital, kompetanse, infrastruktur, og innovasjon er nøkkelfaktorer for å bevare eksisterende og utvikle nye arbeidsplasser i byen vår. Det et behov for flere vekstfremmende skattelettelser, rask utbygging av vei og jernbane, samt en kraftfull satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.


Således er regjeringens storsatsing på samferdsel, kompetanse og skattelette for næringslivet helt nødvendige grep som også kommer næringslivet i Fredrikstad til gode. Lokalt kan det dog gjøres langt mer for næringslivet enn det dagens posisjon evner å gjøre.

Eiendomsskatt på næringseiendom er en betydelig belastning og et investeringshinder for mange bedrifter. Derfor bør denne skatten reduseres slik at kommunen blir mer attraktiv for næringslivet både når det gjelder eksisterende bedrifter og for eventuelle nyetableringer.

Vanskelige og dyre parkeringsforhold er drepen for et levende handelssentrum. Parkeringstilbudet i sentrum bør derfor utvikles slik at parkeringshusene blir bedre utnyttet gjennom at det blir enkelt og rimelig å parkere for kortere og lengre perioder. For forretningene i sentrum er det også viktig at det opprettholdes et tilbud om korttidsparkering på gateplan, slik at folk som skal noen korte ærend lett kan sette fra seg bilen.

Det finnes dog mange lyspunkter og muligheter. Både på Øra og Værsteområdet skjer det mye positivt. Vi har fått Bypakken, en egen næringsplan og spennende nyetableringer er på gang. Mye kan dog fortsatt gjøres for at byen skal beholde, samt utvikle flere arbeidsplasser.

Reduserer vi kostnadene til bedriftene og sørger for gode rammevilkår, går bedriftene bedre. Dette gir trygge arbeidsplasser, flere arbeidsplasser, økt verdiskapning, økte skatteinntekter og økt velferd.

Jorulf E. Laabak                                                                                                                                                                                                             Bystyrekandidat Fredrikstad Høyre