Søk

Hytte-kommunen

Marker er attraktiv for både faste innbyggere og hyttebrukere, og Marker Høyre vil ta vare på begge grupper. Vi er glade i våre hytteboere, og vi har både arealer og hjerterom for fler.Samtidig er vi åpne om at flere interesser må veies mot hverandre, og vi er villige til å ta standpunkter i spørsmålet om hyttebygging.

Telemarksforsking i samarbeid med Agderforskning og Senter for økonomisk analyse har i TF-rapport nr. 349 «Inntekter og utgifter i hyttekommuner», januar 2015 analysert de økonomiske virkninger av hytter i hyttekommuner. Rapportens konklusjon er i korthet at hytteboerne kan bidra til positive ringvirkninger for næringsdrivende i hyttekommunen, noe som i sin tur fører til økt skatteinngang til kommunen. På den andre side sier rapporten at kommunene over lengre tid taper penger på å ha hytter. Årsakene er at hytteboerne har krav på helse- og omsorgstjenester, og de er storforbrukere av kommunale tjenester som plan- og byggesaksbehandling, VAR-tjenester og beredskap. Hytteeiernes formuesskatt og eventuelt eiendomsskatt dekker ikke utgiftene. Heller ikke den estimerte økning i næringsdrivendes skattebidrag. Det er derfor ikke for pengenes skyld vi åpner armene for nåværende og kommende hytteboere – men vi vil dele de naturgitte goder som vi er så rike på.

Vi opptatt av å ta vare på det vakre natur- og kulturlandskapet i kommunen, slik at vi ikke nedbygger nettopp de kvaliteter som drar fritidsboere til oss. Vi må ikke glemme at idylliske skogområder som regel er næringsgrunnlag for en av kommunens skogbrukere.

Marker Høyre vil ta imot et begrenset antall nye hytter innenfor områder som er avsatt til det i arealplaner, helst reguleringsplaner. Men hyttebygging må ikke gå på bekostning av arealer som er drivverdige til jordbruk eller skogbruk eller plasseres slik at hyttebruken er til ulempe for næringsdriften.

Marker trenger et retningsskifte – Stem Høyre!