Søk

Utviklingen av demensomsorg

Demens 2020 er en nasjonal plan utarbeidet av regjeringen gjennom dialog med brukere og deres organisasjoner. Denne er blant flere nasjonale planer som Moss kommune har tatt utgangspunkt i, når vi har utarbeidet «Omsorgsplan 2030 i Moss» som er tverrpolitisk vedtatt.
Det vil nå bli utarbeidet en spesifikk delplan for en konkret og helhetlig tiltakskjede basert på faglige nasjonale retningslinjer om hvordan framtidens demensomsorg i Moss skal utvikles. Planen skal vise hvordan Moss skal jobbe videre med å forebygge demens, utrede demenstilstander, gi god omsorg både til de som bor hjemme og de som bor i sykehjem eller bofelleskap. Det kommer til å bli en stor andel demente i Moss og derfor er planen ekstra viktig å få på plass. Vi har allerede lagt om demensteamet i Moss i tråd med faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet for å tilpasse oss utviklingen. Diagnostiseringen og utredningen skal ligge hos fastlegene, det er de som kjenner pasientene over år. Veiledning av fastleger skal gis fra en kompetent lege, som nå vil bli rekruttert etter at legen i teamet har sluttet. Hvis pasienten har sjeldne demenstilstander, som noen pasienter har, så skal de i følge loven til utredning i spesialisthelsetjenesten.

Demensteamet i Moss kommune er lagt til tjenestekontoret. Det skal være et tverrfaglig team, hvor alle innbyggere med omsorgsbehov får sin vurdering av tjenester, det tverrfaglige teamet skal bistå med riktige vedtak om tjenester, samarbeid med fastleger og sykepleiere i hjemmetjenesten, i sykehjem og ikke minst med pårørende og frivilligheten.

Orkerød sykehjem fortsetter driften som tidligere, slik det har vært driftet av kommunen og slik det er lagt opp til i kontrakten med Norlandia. På Orkerød er det en egen enhet som utreder pasientens fungering i dagliglivet, det er dagsenter, boenheter og ikke minst et flott aktivitetsmiljø med en sansehage. Kompetanse sammen med en rekke kvalitative tiltak som henger sammen er selvfølgelig nøkkelen til å lykkes med demensomsorgen i Moss og andre kommuner. Tiltakskjeden bør styrkes overalt og i Moss vil Høyre, Frp, Venstre og KrF satse på å prioritere flere tiltak i 2016 og i årene som kommer. Vi styrker først og fremst kompetansen i demensteamet med flere ressurser for å øke tverrfagligheten. Vi starter også utredningen av et ressurssenter for pårørende i 2016. Dette kan være et senter hvor pårørende kan få samtaler, undervisning og sosiale felleskap med andre i samme situasjon. Her kan det skapes tilbud også i samarbeid med frivilligheten.

15.000 sykepleiere skal videreutdannes i Norge i løpet av 5 år. Vi vil prioritere sykepleiere som jobber innenfor demensomsorgen, som den første gruppen av sykepleiere i Moss som skal få tilbudet. Videreutdanningen vil gjennomføres etter modell av lærersatsingen som har vært meget vellykket. Erfarne sykepleiere kan få påfyll og nye pleiere kan få kompetanseutvikling. Vi innfører partnerskapsavtaler med pårørende som har omsorg for demente og som ønsker et systematisk, forpliktende og forutsigbart samarbeid om omsorgen. Ikke minst setter vi av økte ressurser til frivilligheten, som de kan bruke på å utvide tilbudet « I tjukkasgjengens fotspor» eller andre sosiale tilbud som trengs for å skape et mer helthetlig og sosialt tilbud til mennesker og pårørende som står mye alene. Tidligere har vi varslet en styrking av omsorgslønnstilbudet som også er et viktig tiltak til pårørende med omsorg for demente. Ingen skal være i tvil om at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF satser på utvikling av demensomsorgen i Moss. Når det kommer bekymringsmeldinger og påstander om tiltak som ikke fungerer i kjeden, så tar vi umiddelbart dette på alvor og ber rådmannen sørge for at dette eventuelt bringes i orden. Det skal ikke være tvil om at omsorgstjenestene til alle i Moss skal være kvalitative enten de ytes i hjemmet eller i institusjonen og de skal være i utvikling i takt med behovene til innbyggerne.

Denne kommentaren er skrevet av Sissel Rundblad (H), Anne Bramo (FrP), Sindre W. Mork (V) og Halvard Sand (KrF), gruppeledere i Moss bystyre. Kommentaren sto første gang på trykk i Moss Avis tirsdag 8. september 2015.