Søk

Du glemte noe, Shakeel Rehman

Moss gjør det fantastisk bra på kommunebarometeret, og i lørdagens Moss Avis, soler Shakeel Rehman seg i glansen av de borgeliges prestasjoner. Det er nok en forglemmelse av Aps gruppeleder at han ikke takket ordfører gjennom seks år for innsatsen. Det er selvsagt det langsiktige systematiske arbeidet som Tage Pettersen og Høyre har stått i spissen for, som har gjort at Moss scorer så godt på kommunebarometeret.

(denne kommentaren sto første gang på trykk i Moss Avis mandag 16. april)

Vi husker fremdeles, med vemod, at Tage Pettersen vant en plass på Stortinget, og Moss tapte en glimrende ordfører. Hanne Tollerud overtok som ordfører i oktober, og styrte kommunen etter de borgerlige budsjetter og planer de tre siste månedene av året. Kommunebarometeret er basert på tall for 2017, resultatet er altså de borgerlige partienes fortjeneste. 

Kommunebarometeret er et viktig barometer, som viser hvor godt en kommune er drevet i forhold til andre kommuner. Basert på en rekke nøkkeltall viser den hvor gode tjenester kommunen  leverer til innbyggerne. De valgene og prioriteringene vi politikere gjør, påvirker barometeret.

Et eksempler på politiske prioriteringer, som påvirker kommunebarometeret, er Aps rekommunalisering av private tjenester. Vi vet at tjenesten blir dyrere, det har rådmannen fastslått, men det nye politiske flertallet, de rød-røde, stiller ingen krav om at kvaliteten skal styrkes. Vi vil altså få mindre helse per krone som brukes, dette vil påvirke neste års kommunebarometer i negativ retning.

Moss scorer særlig godt på «kostnadsnivå», det betyr at vi får mye igjen for de pengene vi har til rådighet. Kommunen har vært drevet effektivt, vi har brukt lite penger for å få gode tjenester. For å få til det kreves det stram styring av økonomien, samtidig som det fokuseres på at underliggende etater har en god drift. I de rød-rødes første budsjett, planlegges det med underskudd på driften. Underskuddet skal dekkes inn av oppsparte fond,  altså det overskuddet de borgerlige har satt til side gjennom  flere år. Om ikke det er ille nok, så har rådmannen nå varslet at kommunens underskudd kan bli enda større i inneværende år. Alt dette vil selvsagt påvirke innbyggerne i Moss negativt, noe som vil synliggjøres gjennom en lavere score på kommunebarometeret.

Vi ser av eksemplene at kommunebarometeret er viktig, den viser hvor godt kommunen styrer med de midlene den har. Barometeret sier noe om hvordan du og jeg har det i kommunen.

Jeg håper at det rød-røde styringseksperimentet blir kortvarig.  Når kommunen nå har lagt seg på et kostnadsnivå der den bruker mer penger enn den tjener, blir lykken kortvarig. Nye Moss, trenger og fortjener en sterk og tydelig styring av kommunen, det gir på lang sikt det største handlingsrommet og de beste tjenestene til innbyggerne. Så la oss håpe det blir kun en kort periode slik at Høyre igjen kan sitte i førersete for en bærekraftige utviklingen av kommunen, som dokumenteres med enda bedre score på kommunebarometeret. 

Som en liten digresjon, kan vi se at de tre beste kommunene er borgerlig drevet,  er det tilfeldig?

Jørn R. Wille
Bystyremedlem