Søk
Oppklarer: Jørn R. Wille

Flere feil i Svensons leserinnlegg

Nestleder i partiet Ny Kurs og bystyrerepresentant Arild Svenson, kritiserer bystyrekollegene i et leserinnlegg i Moss Avis den 21.6.  Leserinnlegget har flere åpenbare feil.

(Denne kommentaren var første gang publisert i Moss Avis onsdag 27. juli)

Riksvei 19

Med bakgrunn i pressekonferansen som samferdselsministeren holdt i byen 8.juni, fremmet Svenson et forslag som ikke fikk flertall i bystyret.  Det kan derfor være nyttig å minne om hva som kom frem på pressekonferansen.  På nevnte pressekonferanse stilte Samferdselsministeren, Bane Nor og Statens Veivesen.  Hensikten var å vise at departementet følger opp merknaden i Nasjonal Transportplan om viktigheten av å finne krysningspunktet for Riksvei 19 og jernbanen, og at dette skal bygges samtidig. Alle aktørene understreket at dette jobbes det med nå.

Noen dager senere kom den gledelige meldingen om at krysningspunktet er funnet. 

Moss kommune har fått gjennomslag for at krysningspunktet mellom jernbane og Rv19 skal tilrettelegges når jernbanen bygges.  Det samme område skal ikke graves opp to ganger, det er det vi har jobbet for det siste året og det er det Statens Veivesen og Bane Nor har funnet en løsning på.  Hadde vi ikke fått til en slik løsning nå ville vi kanskje aldri fått Rv19 i tunell under byen.  

Havn

Svenson argumenterer mot havneutbygging.  Han skriver at Moss er en koselig by ved fjorden. Det har han rett i, og det vil byen fortsatt være.  Men i motsetning til Svenson ønsker vi i Høyre å beholde den industrien som er avhengig av havn, og vi vil tilrettelegge for næringsutvikling i byen. Vi har større ambisjoner for byen vår, enn at den kun skal være en soveby for Oslo.

Når Svenson skriver at «I dag er det 15 ansatte i Moss havn og jeg tør påstå at alle de andre arbeidsplassene som av noen er forsøkt knyttet til havnen ikke er riktig.» så er det en drøy påstand, grepet ut av luften og fullstendig udokumentert. Moss Industri- og Næringsforening, som er interesseorganisasjon for hele næringslivet i Moss, har motsatt syn på dette.  De vil beholde havna, fordi den industrien vi har i byen ønsker havn og fordi de ønsker å tilrettelegge for ny industri som trenger havn. Når han så argumenterer for at «Det er arbeidsplasser i Vestby, Våler eller i bransjer som ikke kan sies å generere Moss kommune direkte skatteinntekter», blir det bare tull.  Alle Mossinger som jobber i Vestby eller Våler betaler selvsagt skatt til Moss, og det er mange som gjør nettopp det. Havna sørger for mange direkte og indirekte arbeidsplasser.

Sjøsiden

Arild Svenson argumenterer også mot Sjøsiden AS, selvfølgelig.  Han ser ikke at Sjøsiden er en meget god konstruksjon for Moss og byens innbyggere, der en statlig etat og kommunen skal utvikle bydelen. Kommunen vil selv være med å regulere og planlegge den nye bydelen, vi vil altså få en demokratisk prosess der innbyggerne kan være med å påvirke det endelige resultatet.  Hvis alt settes ut til investorer vet vi at vi får mindre kontroll med hvordan bydelen blir utformet.  I tillegg kan Sjøsiden AS bli en god investering for Moss, kommunen får en unik mulighet til å tjene penger som vi senere kan bruke til innbyggernes beste.

Bompenger

Arild Svenson tyr til gammel Frp ideologi i sin argumentasjon mot bomfinansiert utbygging av Rv19.  En forutsetning for å finansiere store veiutbygginger over statsbudsjettet er at en del av finansieringen blir gjort lokalt av brukerne, dette burde være kjent.  Tror Svenson at staten vil finansiere 100% av Riksvei 19 utbyggingen? Er Ny Kurs imot bompengefinansiering?

Jernbane

Plassering av jernbanestasjonen er besluttet i bystyre, plasseringen er basert på de utredningene som Bane Nor har gjennomført og av statlige føringer.  Arild Svenson argumenterer fremdeles for å flytte jernbanestasjonen, og baserer sine argumenter på utredningen fra en-manns firmaet Norsk Bane. Utredningen til Norsk Bane ble kommentert i Moss Avis den 3.11 2017, av prosjektleder i Bane Nor, Jarle Rasmussen.  I innlegget skriver han at rapporten er basert på et meget tynt faktagrunnlag, at prosjektet er mer komplisert enn antatt av Norsk Bane og at det dermed blir vesentlig dyrere.  I tillegg vil en utredning av alternativet med jernbane på Myra ta 3 til 4 år. Med andre ord den ytterste fagkompetansen i Norge tror ikke på dette prosjektet, vi ser derfor ingen grunn til utrede dette ytterligere.

Nå er det vel snart på tide å innse at jernbanen kommer der flertallet har besluttet.  Mer konstruktivt er det å jobbe for hvordan vi skal utvikle den nye bydelen. Vi utfordrer derfor Arild Svenson og Ny Kurs til å komme med noen konstruktive ideer om hvordan vår nye bydel skal utvikles, til beste for oss alle.