Søk

Moss havn - ingen monsterhavn

Utgangspunktet for havnedebatten er enkel og uomtvistet: For det første er dagens situasjon med biltrafikk gjennom byen til og fra havneområdet, og togspor gjennom byen ikke holdbar i lengden. For det andre vil nye togtunneler og ny biltunnel medføre at havneområdet vil bli vesentlig forandret. For det tredje vil utfylling av masser i sjøen skape nytt landområde som representerer en verdi for kommunen.
Det er heller ikke uomtvistet at det skal iverksettes byutvikling i deler av havneområdet. Uansett hva enkelte måtte ønske, så er det en realitet at Moss må leve med fergetrafikk i en god del år fremover. Byutviklingen i det som kalles "Sjøsiden" må nødvendigvis tilpasses til fergetrafikken for de kommende år. Blir det fergefri forbindelse over Oslofjorden kan fergearealene frigjøres til andre formål.
 
I Moss er det lang tradisjon for at man trekker i fellesskap i saker som angår Moss havn og overordnede vilkår for næringslivet. Hensynet til et konkurransedyktig næringsliv og sikring av arbeidsplasser har stått høyt på dagsordenen i årtier, og skal fortsatt gjøre det. Tidligere i år vedtok Bystyret i Moss at det skal utarbeides et planprogram for "Sjøsiden-området" hvor både bolig og kontorer, andre næringsaktiviteter samt havne- og fergearealer skal utredes. Planprogrammet er ikke ferdigstilt, men det er en målsetning at det skal oppnås et bredest mulig tverrpolitisk flertall for en langsiktig og bærekraftig løsning til byens og innbyggernes beste.
 
Havneaktiviteten i Moss er viktig for næringslivet i regionen. Mange bedrifter har etablert seg i Mosseregionen nettopp på grunn av nærheten til en av Oslofjordens beste havner. Nedlegges Moss havn kan det innebære at bedrifter flytter, og at arbeidsplasser nedlegges.
 
Moss havn sine kunder og marked er i hovedsak i nærområdet til Moss. Dette innebærer at det rent markedsmessig er uaktuelt å etablere en "monsterhavn" i Moss slik enkelte frykter. For gods til Oslo er det normalt mest lønnsomt å bruke Oslo havn, og for gods som skal til søndre deler av Østfold er det normalt mest lønnsomt å bruke Borg (Fredrikstad) havn. Med dagens prisnivå er det normalt ikke lønnsomt å frakte gods fra Moss havn lenger nord med bil enn til Langhusområdet. Vekstpotensialet for Moss havn er begrenset, selv om skremselspropaganda til tider gir et annet inntrykk.
 
Flytting av havneområdet innebærer at havnen blir forandret i forhold til dagens havn. En fremtidens havn i Moss vil ikke bli noen "Monster-havn". Foruten de markedsmessige begrensninger for vekst vil også innføring av ny teknologi kunne bidra til at havnedriften skaper mindre belastninger for omgivelsene enn med dagens drift. Mindre forurensende skip med lavere utslipp av NOx, SOx, partikler og klimagasser vil bli mer og mer vanlig. LNG-skip er allerede tatt i bruk for godstransport langs norskekysten. Bruk av landstrøm kan ytterligere redusere støy og utslipp den tid skip ligger til kai. Bruk av stortrucker og trucker med lavere støynivå og mindre utslipp, overgang til mindre forurensende lastebiler og etablering av jernbanespor inn på havneområdet kan også gjøre havnedriften enda mer miljøvennlig. Valg av krantyper, samt lagring av tomcontainere utenfor havneområdet er også tiltak som kan bidra til effektiv og miljøvennlig havnedrift på et begrenset havneareal. Moss havn KF kan også vurdere å innføre en miljørabatt for å belønne de rederier som har respondert på økte miljøkrav.
 
Havneaktivitet og transport er støttetjenester for varehandel og produksjon. Dersom markedet finner andre, og bedre, alternativer enn Moss havn vil havnebrukerne velge det beste alternativet. I fremtiden kan det godt hende at Moss havn ikke lenger vil ha livets rett ut i fra markedsmessige forhold. Endres vilkår og forutsetninger i fremtiden vil det kunne bli aktuelt å vurdere alternative anvendelsesområder for havneområdet.
 
Moss Høyre har programfestet krav om en effektiv riksvei mellom havneområdet og E6. Vi krever også å få fergetrafikken i tunnel og ut av sentrum, samt at de nye veiløsningene i sentrum også inkluderer Jeløy-trafikken. Vi vil beholde Moss havn og stille krav til at havnearealene må utvikles og driftes på en optimal måte. Moss Høyres standpunkt er basert på at Moss er et sentralt knutepunkt for transport på Østlandet med E6, jernbane, havn og flyplass. Byens sentrale beliggenhet er en ressurs som Moss Høyre vil videreutvikle for å bidra til å skape fremtidsrettet og miljøvennlig næringsutvikling i vår region.
 
Thor Chr. Hansteen
Gruppesekretær og listekandidat, Moss Høyre