Søk

Moss Høyre jobber for raskere fremdrift

Jernbanetraséen er ikke et hinder til hverken fremdrift eller trasévalg for RV19.

(Denne kommentaren ble første gang publisert i Moss Avis 28. mars 2018)

Arild Svenson har et innlegg i dagens avis om RV19. Han er frustrert,
og mener mange av bystyrets politikere «må ta inn over seg sitt ansvar fremfor
å sitte stille og håpe at det går over.». Flertallet har fattet vedtak på sviktende grunnlag, han trekker inn havnen og vil stoppe fremdriften på jernbanen gjennom Moss.

Han vil ha omkamp på alle samferdselsprosjekter med borgermøter, og
viderefører skremsel påstander om store byggegroper som skal stå åpne i årevis. (Tidligere har han vært opptatt av dårlige grunnforhold, til tross for
faglige forsikringer fra bl.a. BaneNor.)

Ikke ny i politikken
Arild Svenson er riktignok ny i partiet Ny Kurs, men han har etterhvert lang erfaring som bystyrepolitiker, og har også vært leder i teknisk utvalg.
Derfor er jeg overrasket over at han ikke fikk med seg hva SVV (statens veivesen) formidlet til oss som var tilstede på presentasjonen av fremdriften for RV19 på fredag.

SVV presenterte en fremdrift basert på sin oppfatning av når planlegging kan startes, og bygging gjennomføres, på bakgrunn av Stortingets behandling av NTP(nasjonal transportplan). Jeg hørte IKKE at de nevnte jernbanetraseen som et hinder for hverken fremdrift eller trasévalg.

Frustrert
Jeg er minst like frustrert som alle andre som var tilstede på møtet, og mitt inntrykk er at hverken jeg, eller andre av bystyrets flertalls politikere har
satt oss ned for «å vente på at det skal gå over.»

Etter min mening er ikke det veien å gå. Vi har visst, og Svenson har visst i
ca 1 år, at RV19 lå inne i NTP fra 2024. Da det ble klart, har vi jobbet for å få krysningspunktet for bane/vei, slik at det kunne bygges samtidig. Dette ønsker også Stortingsflertallet. Skuffelsen på fredag, gjelder derfor at vi ikke fikk noe godt svar på dette.

Vi har tidligere også bedt om svar på
  • Hvorfor SVV ikke mener at RV19 er omtalt i forrige NTP. Der er det henvist til KVU for Oslofjordkryssingen, og at man avventer denne. Da den ble presentert, står det helt klart at, dersom fergeforbindelsen Moss-Horten skal videreføres, må RV19 utbedres.
  • Å få se rapportene for beregningen av kostnaden på ca 2,7 mrd. som SVV hadde lagt inn i NTP.
  • Få se rapporten for beregningen av kostnadene som var økt til over 5 mrd i mulighetsvurderingen
  • Få avklart om staten ville akseptere en slik kostnadsøkning.
  • Å få avklart hvilket rom vi hadde innenfor KVU for trasévalg, uten ny KVU.
  • Vi har spurt om de har hensyntatt Stortingets ønske/vedtak fra 2016 om forenkling av planarbeidet, og samkjøring av prosjekter.
  • Og vi har spurt om de har vurdert Stortingets anmodning om å bygge krysning bane/vei samtidig.

Må samarbeide for raskere fremdrift
Etter min mening er ikke noe av dette klart besvart. Og det er derfor avgjørende for Mossesamfunnet at vi fortsetter å arbeide for en raskere fremdrift.

RV19 er 2,8 km fra Mosseporten til havna. Tunnelen kan være kortere enn dette.

Det er ikke uvanlig å starte byggeprosjekter før staten er klar med finansieringen. Det kan f.eks. skje gjennom lånefinansiering i bompengeselskapet, eller annen garanti eller forskuttering. Det må ikke lages kommunedelplaner. Ref. Ringeriksbanen som et eks.

Jeg har ikke registrert at Svenson har noe konstruktivt forslag, hverken til
hva bystyret bør gjøre, eller et fremtidig nytt bystyre bør gjøre.

Etter min mening, må vi jobbe politisk for en raskere fremdrift enn den
SVV tenker seg. Det er mulig, og vil være enklere hvis vi kan få til et bredt
konstruktivt samarbeide!

Gretha Kant
Bystyremedlem H