Søk

Nye koster på allerede rene gulv?

Moss opplevde det som noen vil beskrive som politisk skrell i forrige uke da daværende opposisjon fant sammen med Miljøpartiet de Grønne (MDG) og dannet et nytt flertall i Moss. Ser man nøkternt på det, så ble AP det største partiet i 2015 med 16 av 39 representanter i bystyret. Mange AP-velgere fulgte spent forhandlingene som resulterte i at Hanne Tollerud’s ordførerdrøm overraskende nok brast. Hanne har nå reist kjerringa, og jeg ønsker henne lykke til med den krevende oppgaven å overta etter Tage Pettersen, en av Moss’ beste ordfører gjennom tidene, og selvfølgelig like krevende uansett hvem hans etterfølger hadde blitt.

Etter valget i 2015 ble det, etter lange forhandlinger, landet en avtale mellom de borgerlige partiene og MDG. En avtale svært ulik den som nå foreligger, der klima og miljø blir omtalt som mer eller mindre politiske selvfølgeligheter i et par av punktene. Dessuten er klimaforliket og nullvekst allerede vedtatt av de borgerlige partiene.

 Jeg har sett nærmere på avtalen signert av AP, MDG og SV. En avtale som oppleves vag og preget av vedtatte eller allerede gjennomførte tiltak.  Samarbeidspartiene er enige om å styrke trepartssamarbeidet. I arbeidslivet kjenner vi kun til to parter - arbeidsgiver og arbeidstaker. Nå er jeg usikker på om AP ønsker å gjeninnføre et såkalt «trepartssamarbeid» eller bare styrke dagens dialog som jeg opplever som allerede svært god. Nylig gjennomført medarbeiderundersøkelse viser bedre trivsel blant de ansatte og et historisk lavt sykefravær helt nede på 9-tallet! La oss håpe den gode trenden i sykefraværet fortsetter - det er dette som blir Hannes utfordring.

AP ønsker å Innføre Oslomodellen og ta et krafttak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping med Moss kommune som pådriver for et anstendig arbeidsliv. Mener det nye flertallet at vi har arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Moss? Underforstått svært alvorlige anklager mot administrasjonen, som i så fall har mislykkes i å forhindre at slike ting forkommer.

Det nye flertallet vil videre at konkurranseutsatte sykehjem og bo- og servicesenter skal rekommunaliseres ved første anledning. Dette er verken nytt eller overraskende fra et sosialistisk flertall, men jeg reagerer kraftig på virkemidlene som brukes for å kommunisere det; «Moss kommune kaster ut privat omsorgsselskap etter avsløringene!», kan vi igjen lese i media, og på nytt blir den tragiske saken om sårlarver hos en beboer på Skoggata Bo- og Servicesenter, trukket frem i offentlighetens lys.

Tenker den nye ordføreren på belastningen for de ansatte, pårørende, ledere og eiere som blir berørt av disse påstandene?  Det er opprettet en tilsynssak, og først når resultatet av denne foreligger, kan man ta stilling til Norlandias fremtid i Moss. Resultatet av kommunevalget i 2019 vil også være førende for driftsformen i den nye kommunen. Vil AP virkelig vinne billige politiske poeng med all den uro det medfølger,  kun for to år?

Når det er sagt er det svært tragisk og ingen unnskyldning for det som skjedde i Skoggata. Kanskje skulle beboeren vært flyttet til et sykehjem/sykehus tidligere - det vil komme frem etter at pågående tilsynssak har konkludert.

Vi trenger ikke å lete lenge for å finne andre tragiske hendelser. Senest nå nylig ble tilsvarende forhold avdekket innenfor kommunal hjemmesykepleie. Det viser at slike tragiske hendelser forekommer helt uavhengig av om det er kommunal eller privat omsorgsleverandør.

Resten av den nye samarbeidsavtalen er forholdsvis tannløs og inneholder få nyheter. Økt lærertetthet i hele grunnskolen og tidlig innsats er allerede vedtatt av Stortinget. Større innbyggerinvolvering er allerede nedfelt i intensjonsavtalen for Nye Moss. 2 lærlinger pr 1000 innbygger er vedtatt og gjennomført av det borgerlige flertallet. Integrering med spredt bosetting og sysselsetting er allerede vektlagt i «Helhetlig Integreringsplan» som skal rulleres denne høsten. Pleie- og omsorgsområdet har alltid vært prioritert i budsjettarbeidet - senest i gjeldende handlingsplan som AP, H og FrP la frem i juni! Aldri tidligere har fokuset på helse og omsorg vært større.

Sissel Rundblad
Gruppeleder Høyre og ny opposisjonsleder i Moss