Søk

Regjeringens skolepolitikk er mer enn fagre ord

Regjeringen har gjennom de siste fire årene sørget for et taktskifte i satsingen på kunnskap. Satsing på utdanning og kunnskap er avgjørende for å sikre hver enkelt mulighet til et godt og selvstendig liv uavhengig av bakgrunn.

(Denne kronikken ble første gang publisert i Moss Avis onsdag 22. november)

Samtidig er et godt utdanningsnivå og høyt kunnskapsnivå nøkkelen til fremtidig vekst og verdiskapning for hele samfunnet. Økt satsing på kunnskap vil bidra til at flere har en jobb å gå til og til at velferdsordningene kan finansieres i fremtiden. Kunnskap og kompetanse vil bidra til at færre faller utenfor arbeidslivet og motvirke økte sosiale forskjeller.

Målet med satsingen «Lærerløftet» er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Dette er noe av det regjeringen har sørget for gjennom de siste fire årene:

  • Innført kompetansekrav i grunnskolen for å undervise i i fagene norsk, engelsk og matematikk.
  •  Alle lærere skal ha fordypning i basisfagene de underviser i.
  • Jobbet for å øke læreryrkets status, blant annet gjennom å innføre en ny 5-årig masterutdanning for grunnskolelærere.
  • Økt åpenheten om resultater fra nasjonale prøver.
  • Gitt rom for over 1000 flere lærerstillinger på 1.-4. trinn.
  • Fått vedtatt et omfattende forslag til ny mobbelov.
  • Fått vedtatt en forsterket plikt for kommunene til tidlig innsats.
Dette er noen få av mange viktige grep, og det går fremover, men vi er ikke i mål. Vi må derfor fortsette å gjøre mer av det som virker, både på nasjonalt og lokalt nivå.

Da vi på lørdag kunne lese i Moss Avis om de gode resultere på de nasjonale prøvene ved ungdomstrinnet i Mosseskolen, så var det selvfølgelig svært gledelig lesning. Særlig gledelig er det for oss i Høyre, for vi ser at de strategiene og endringene regjeringen har gjennomført er virkningsfulle. Det er vilje og mot bak de gode resultatene våre, fra både elever, foreldre, lærere, ledere og politikere. Vilje til å se etter de beste løsningene og mot til å gjennomføre endringer må fortsatt til dersom man skal klare å føre skolen videre i en positiv retning.

Vi skal fortsette å stå på det vi kan for å oppnå gode resultater. I Moss kommunes handlingsplan for 2018 – 2021 presiseres det at lærerens kompetanse er avgjørende. Den statlige satsingen «Kompetanse for kvalitet» har en rekke studietilbud, og aldri har så mange lærere tatt videreutdanning som nå. Det sikrer at mosseskolen vil ha nådd målet om å oppfylle det nye kompetansekravet for alle som skal ha fast stilling som lærer, innen 2025.

Moss er en realfagskommmune. Det betyr at Moss, som en av to kommuner i Østfold, er med i et prosjekt som setter realfag på dagsorden i barnehagen og skolen på en ny måte. Dette øker kvaliteten over, og kompetansen i, realfagene.

SFO er en del av skolehverdagen for mange av elevene våre. Familier med en samlet inntekt under 3G kan søke om gratis opphold for barnet sitt,- et viktig tiltak for å sikre at alle elever kan delta i et godt fellesskap.

Regjeringens skolepolitikk er mer enn fagre ord- det er politikk som virker i praksis og som gir gode resultater nasjonalt og lokalt!

Astrid Nielsen Eliassen, medlem av bystyret og SOK (Skole-, oppvekst- og kulturutvalget)