Søk

Rekordmange søkere til lærerutdannelsene i år

Det er grunn til å juble, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, for i disse dager ser vi at rekordmange har søkt lærerstudiet for barnehage - eller lærerutdanningen. Så mange som 18,5% flere til barnehagen, 15% flere til grunnskolelærer 1-7.

(Denne kommentaren sto første gang på trykk i Moss Avis mandag 30. april)

Dette er strålende nyheter, for vi har visst en stund at lærermangelen vi i fremtiden vil kunne støte på, må reverseres i størst mulig grad. Vi må ta grep, og har tatt grep. Der venstresiden i politikken har lett for å problematisere, ser de unge muligheter for spennende jobber og vi ser etter løsninger.

Regjeringens politikk har virket godt på dette området, og noe av det kanskje viktigste som har blitt gjort, og som vi ser resultatet av nå, er kompetanse- og statusheving over lærerutdanningene og profesjonene. Det å søke seg til, begynne på og gjennomføre en lærerutdanning skal kunne gjøres med stolthet og visshet om at man rustes godt til oppgavene man skal løse. Man skal utvikle en trygg og solid profesjonsforståelse, slik at man møter og møtes med respekt for den viktige samfunnsrollen man har valgt å tre inn i. Nye karriereveier for lærere har også betydning for rekrutteringen til yrket.

Det er også svært gledelig å se at vi også i år har mange søkere til videreutdanningstilbudene som gis gjennom Kompetanse for kvalitet; denne satsingen fra regjeringen som siden 2014 har sørget for at tusenvis av lærer har økt sin kompetanse, og dermed fått en enda bedre forståelse for både faget og profesjonen. I Moss er det 53 lærere som innvilges etterutdanning for kommende skoleår. Det er kompetanse som i neste omgang kommer mange elever til gode. Det skal vi glede oss over, samtidig som vi skal fortsette med å gjøre så godt vi kan for stadig å imøtekomme behovene som vokser frem i et samfunn i stadig endring.

Det gjør vi best med en borgerlig politikk. Den styringsevnen vi har, og den retningen vi har tatt Norge inn i, gir gode resultater. Omstilling er nødvendig på mange områder, og skolen er en arena som bør omfavne endrings- og omstillingsprosesser, ikke motarbeide dem ved for eksempel å si at vi avskilter lærere ved å kreve faglig oppdatering. Dyktige lærere blir enda dyktigere med god utdanning i bunnen. Livslang læring er et nøkkelbegrep som omfavner både barn og voksne.

Vi et at utdanning er en av nøklene til god integrering. Det vil på sikt bidra til større deltakelse i arbeidslivet, også for mor, og til bekjempelse av fattigdom. I hverdagsintegreringen, som vi alle kan bidra til, kan vi hjelpe til å bekjempe sosial kontroll og utenforskap, som særlig rammer jenter.

Utdanningen starter tidlig, derfor er tidlig innsats i barnehage og skole et viktig prosjekt for regjeringen. Skal vi klare å få alle gjennom hele skoleløpet slik at alle lykkes, må vi starte tidlig. På landsbasis vil vi ha 3000 nye lærerspesialister som blir spesielt dyktige innen tidlig innsats.

Bemanningsnormen i barnehage er et annet viktig tiltak, og som i skolen, fylles det også på med etter- og videreutdanningstilbud der. Disse tiltakene vil utgjøre en forskjell, både på kort og lang sikt.

Høyre har på mange måter vunnet skolearenaen. Mange, også dem som ikke stemmer Høyre, er enige i det kunnsskapsfokuset Høyre har. Men vi vil også vinne folks tillit når det kommer til skolen som sosial arena. Skolen er en felles arena i samfunnet som handler om mer enn bare kunnskap. Der dannes elevene som mennesker, der utfolder de seg som demokratiske deltakere, der skal de lære å mestre livet.

Læreryrket er et krevende yrke, på lik linje med andre yrker som hviler på humanistiske grunnpilarer: i møte med andre mennesker gir man hele tiden av seg selv. Man har ansvar for langt mer enn det faglige. Man har også ansvar for tryggheten og den sosiale utviklingen til barnet/eleven, og for dannelsesaspektet og relasjonene som skapes. Dette må være på plass før kunnskapsformidling av fag til fulle kan skje, og før den har noen egentlig hensikt. Det er litt av en oppgave. Det er grunn til å ha respekt for de mange unge som har søkt seg til lærerutdanningsinstitusjonene rundt det ganske land. De trenger at vi heier på dem, takker dem og verdsetter dem. 

Astrid Nielsen Eliassen
SOK, Moss Høyre