Søk

Seks spørsmål til ordfører Hanne Tollerud

Moss har fått nytt styringsflertall og med det ny ordfører. Så langt er det varslet få endringer i den politiske kursen. Men Hanne Tollerud har gått hardt ut mot Norlandia, som driver Orkerød og Skoggata bo og servicesenter, og ønsker å si opp kontrakten så snart som mulig og overføre driften til kommunen.

Arbeiderpartiet vil altså si opp avtalen med Norlandia, uten å sjekke om hva det betyr for kvaliteten eller hvor mye dyrere det blir.  Resultatet kan bli at vi får dyrere tjenester, uten at det gir høyere kvalitet.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, har uttalt at han er mer opptatt av kvaliteten på løsningene, enn om de er kommunale eller private.  Det er vel derfor han har valgt privat sykehjem til sin far og private skoler til sine barn. Men Arbeiderpartiet i Moss er altså mer opptatt av hvem som drifter enn hva som er tjenestens kvalitet og kostnad.

Private tjenesteleverandører

Private aktører har i mange år vært en viktig del av norsk helse- og omsorgstjeneste. De har på mange vis vært «pionerer» og tatt en rolle i utviklingen av velferdstjenester lenge før det offentlige.

Private tilbydere yter en betydelig andel av helsetjenestene i Norge gjennom f.eks. fastleger, avtalespesialister, tannhelsetjenester, fysioterapi, spesialiserte tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og diagnostikk (laboratorie/radiologi). Mange, også offentlige tilbydere, vektlegger verdien av mangfold og opplever private tilbydere som et viktig supplement.

Kvalitet og økonomi

I Oslo er ni av de ti sykehjemmene som pårørende var mest fornøyd med i 2016 driftet av private aktører.

De private sykehjemmene i Oslo scorer bedre på kvalitet og pris enn de kommunale, ifølge en rapport fra NyAnalyse. I henhold til samme undersøkelse koster en kommunal plass mellom 50.000 og 100.000 kroner mer per år enn en privat plass.  Det private leverer altså høyere kvalitet til en lavere kostnad enn det offentlige.  Dette er gode eksempler på velferdsinnovatører, og god anvendelse av våre skattepenger.

Da Norlandia vant konkurransen om å drifte Orkerød, var deres tjenester flere millioner kroner lavere hvert år enn Moss kommune kunne klare.

Hvis vi ser på tallene fra Oslo kan vi anta at en re kommunalisering av tjenestene i Moss vil gi en årlig merkostnad for kommunen på 6 til 12 millioner kroner.  Når vi ser på erfaringstallene fra Moss, blir kostnadene enda høyere.

Høyres politikk

Kvalitet og valgfrihet i tjenester er nøkkelord for Høyres helsepolitikk.

Høyre mener, og har erfart, at når flere kan konkurrer vil de beste tjenestene bli utviklet og levert.  Samtidig er dette den beste måten å ivareta felleskapets ressurser (skattepenger) på.  For å få best mulig helsetjenester mener vi at det må være et godt samspill mellom det private og offentlige tjenestetilbydere, samspillet utvikler bedre tjenester. 

Spørsmål

Jeg har følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Hvor mye må du øke skattene med i Moss for å finansiere offentlig drift av sykehjemmene, eventuelt hvilke kostnader vil du kutte
  2. Helsetjenester er selvsagt til for brukerne, og må tilrettelegges slik at brukerne får best mulig tjenester. Kan du garantere at brukertilfredsheten blir større etter at tjenesten er re-kommunalisert?
  3. Du skriver et innlegg i Moss Avis at «Pengene skal brukes til det beste for våre innbyggere.».  Hvordan kan du vite at de brukes til det beste når du ikke vet hvilken kvalitet du får på tjenesten eller hva den vil koste?
  4. Ordføreren har flere ganger uttalt seg kritisk om Norlandia. Mange vil nok hevede at hun har hengt ut både selskapet og de ansatte i pressen.  Når tjenesten har blitt kommunal, vil du da gå ut like kritisk i media når det begås feil?
  5. Noen snakker om velferdsprofitører andre om velferdsinnovatører.  Tror du det bare er en måte å løse utfordringene på, og at det kun er det offentlige som har gode løsninger for brukerne?
  6. Er det bare innen helse du mener at det kommunale leverer bedre enn private aktører? Hvis ikke, hvilke andre tjenester ønsker du nå å bygge opp kommunalt istedenfor å kjøpe i et åpent marked?

Jørn Roald Wille
Bystyrerepresentant for Høyre