Søk

Utsettelse av jernbaneutbyggingen - et håpløst forslag

Nestleder i Ny Kurs, tidligere sentral Frp-politiker og leder i teknisk utvalg, Arild Svenson, beskylder meg i en kronikk i avisen for bevist feilinformasjon og tåkelegging.

Som de fleste vet, er det som regel avisen som lager overskriften. Det skjedde med mitt innlegg, og jeg håper også med Svensons kronikk. Og at han ikke mener jeg bevisst feilinformerer.

Det jeg imidlertid er opptatt av, er at det virket som om Svenson ikke hørte det samme som meg, på møtet den 23.mars.

Der sa Per Morten Lund fra Statens vegvesen (SVV), til de flestes frustrasjon, at det var først etter behandlingen av Nasjonal transportplan i 2017, de kunne begynne planleggingen av RV19. At de først var klare til byggestart i 2028. Han nevnte ikke at jernbanetraseen var et hinder. Dette siste har også blitt bekreftet av SVV på et tidligere møte, av Roar Midtbø Jensen. Ref. Moss Avis 26.september i fjor.

Svenson refererer til Områdereguleringen for havna, og at Østfold fylkeskommune har varsel i saken. Det som står i saken er flg.:

«Østfold fylkeskommune har ingen merknader til endringene i areal avsatt til ferje/havn, og har ellers ingen merknader/innspill i saken.
Det minnes avslutningsvis om Fylkeskonservatorens innspill i første høringsrunde om at RV19/havneveien ikke er tilstrekkelig utredet og at det ikke framkommer hvilke konsekvenser etablering av ny adkomst til havna vil få for kulturmiljøer på Værlesanden og Thorneløkka.
Dette forholdet må håndteres av SVV i arbeidet med planleggingen av RV19.»

Dette er etter min mening ikke spesielt, og vil bli håndtert i planleggingen.

Svenson hevder at jernbanen er utsatt syd og nord for Moss,? og i en interpellasjon til kommende bystyre, foreslår han å utsette jernbaneutbyggingen. Etter min mening, er det et håpløst forslag.
Betyr det nå at Svenson og Marthinsen, lederen i Ny Kurs, ikke lenger er enige?
Ref. Moss Avis 2.oktober 2017. Der uttaler Marthinsen at slaget om jernbanen er tapt.

Det kan også være nyttig å vise til fylkesmannens uttalelse til Områdereguleringen for havna; «fylkesmannen fremhever at det er viktig at det etableres jernbanespor til transporthavna tidligst mulig, og at dette må inn i det endelige planforslaget.

Det jeg her har nevnt, bør være kjent for alle bystyrets medlemmer, og bør ligge til grunn for en eventuell debatt om Svensons interpellasjon i det kommende bystyremøtet.

Gretha Kant
Bystyremedlem H.