Søk
flypassasjeravgift
Rygge Høyre mener flypassasjeravgiften kun vil føre til tap av arbeidsplasser uten å gi noen global miljøgevinst. 

Nei til Flypassasjeravgift

Rygge Høyre sier i sin høringsuttalelse nei til flypassasjeravgift 
Skattedirektoratet, Rettsavdelingen 
Særavgiftsseksjonen
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
Rygge, 8 februar 2016

Høringsbrev – Flypassasjeravgift – Endring av forskrift 11 desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Rygge Høyre viser til ovennevnte høring og er positiv til at berørte parter av en avgiftsomlegging får anledning til å fremme synspunkt på forslaget.

Rygge Høyre har diskutert forslaget til endring av forskriften og gjør med dette oppmerksom på at foreningen er motstander av å innføre en avgift som oppfattes som en fiskal avgift uten nevneverdig betydning for miljøet og som kan påvirke arbeidsplassene i Østfold negativt. Rygge Høyre vil også peke på de betydelige merutgifter som redusert aktivitet på Moss lufthavn Rygge kan påføre Forsvaret gjennom eksisterende og fremtidig virksomhet på Rygge Flystasjon.

Gjennom media er det kommet frem at forslaget til endring av forskriften kom frem i slutten av budsjettforhandlingene mellom Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre for å saldere budsjettet. I ettertid er det argumentert med at endringen er ett bevist politisk tiltak for å redusere flytrafikken og således miljøpåvirkningen. Rygge Høyre oppfatter ikke dette som troverdig og betrakter avgiftsendringen som en ren fiskal avgift. Rygge Høyre vil også påpeke det uheldige ved at avgifter stemples som grønne for å rettferdiggjøres. Rygge Høyre mener at dette på sikt kan bidra til redusert legitimitet av grønne avgifter.

Som det fremgår av høringsnotatet pkt. 6 er det usikkert om antallet flyreiser reduseres ved en økt avgift. Samtidig fremgår det av rapporten «Lufthavnavgifter i Norge» som er referert i samme notat, at flyselskaper med prissensitive kundegrupper er mer utsatt for en avgiftsøkning enn flyselskaper med flere forretningsreisende. Det fremgår også av samme rapport at en flypassasjeravgift er en konkurransemessig fordel for selskaper med lav kabinfaktor, dvs. i dagens situasjon primært SAS. SAS har en eldre flypark enn f. eks Norwegian eller Ryanair og eldre fly har høyere utslipp av miljøgasser enn nyere fly. Den utilsiktede konsekvensen kan således bli at forurensningen øker fremfor reduseres dersom Norwegian og Ryanair reduserer flytilbudet og SAS må øke tilbudet tilsvarende.

Østfold er ett av fylkene i Norge med høyest arbeidsløshet, bl.a. har Østfold ca 5000 industri -arbeidsplasser under landsgjennomsnittet. Dersom Ryanair reduserer trafikken på Moss lufthavn Rygge kan dette gi konsekvenser for aktiviteten på lufthavnen. Dette vil direkte og indirekte påvirke ett større antall arbeidsplasser, opp mot 1000, i Østfold. I ett fylke med betydelig arbeidsløshet er det grunn til å tro at dette kan gi betydelige kostnader både i form av tapte skatteinntekter samt økte utgifter til trygd ettersom tapte arbeidsplasser er vanskelig å erstatte. Det forventede provenyet for avgiften må derfor reduseres tilsvarende.
Dersom trafikken på Moss lufthavn Rygge reduseres betydelig slik at den sivile bruken av flyplassen blir borte, må Forsvaret overta driften av flyplassen i sin helhet. Dette vil påføre Forsvaret økte utgifter som vil bidra til å redusere det forventede provenyet av den nye avgiften.

Oppsummert så kan den forventede miljøgevinst bli negativ dersom lavprisselskaper med nye fly byttes ut med selskap med en eldre flypark. Videre må det forventede provenyet reduseres med kostnadene for økt arbeidsløshet samt redusert skatteinngang og økte statlige utgifter for driften av Rygge flyplass. Ettersom avgiften åpenbart er foreslått for å dekke inn budsjettet foreslår Rygge Høyre at budsjettet salderes med andre, eventuelt reelle miljørettede, avgifter som ikke påvirker arbeidsplassene i Østfold negativt.Rygge Høyre