Alternativt budsjett 2016-2019

Sarpsborg Høyres alternative budsjettforslag for perioden 2016-2019.

Vårt budsjettforslag legger til rette for framtidig vekst og skaper et nødvendig handlingsrom for utvikling ved at vi setter av penger på fond.

BUDSJETTFORSLAG
Tall i mill. kr
Økte /reduserte driftskostnader per kommuneområde 2016 2017 2018 2019
Helse og sosial        
Reduksjon antall dobbeltrom 0,00 0,00 4,50 4,50
Demensteam 0,90 0,90 0,90 0,90
Ekstern avtale rus og psykisk helse (Kirkens Bymisjon) 1,00 1,00 1,00 1,00
Økt aktivitetsplikt for mottagere av sosialstønad NAV 0,50 1,00 1,00 1,00
Reduksjons sosialhjelpsutgifter som følge av økt aktivitetsplikt NAV -0,50 -2,00 -3,00 -4,00
Øke tilskudd for fysioterapi (rehablitering/opptrening) 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiltak nye brukere i boveihjelpningstjenesten 1,90 1,90 1,90 1,90
Utekontakten 2,50 2,50 2,50 2,50
Total   Helse og sosial 7,30 6,30 9,80 8,80
Oppvekst        
Enhet barnevern, redusere kutt 1,90 1,90 1,90 1,90
Økt læringsutbytte 3,70 9,00 9,00 9,00
Legge ned Jelsnes, Ullerøy og Navestad -3,70 -9,00 -9,00 -9,00
Total oppvekst 1,90 1,90 1,90 1,90
Samfunn, økonomi og kultur        
Opprettholde avtalen mellom kommunen og SFK 0,20 0,20 0,20 0,20
Omgjøring av ett årsverk næringsutvikling satt av til næringsprosjekter -0,70 -0,70 -0,70 -0,70
Sette av midler til prosjekter i samarbeid med næringslivet 0,70 0,70 0,70 0,70
Ikke redusere kapasiteten på biblioteket nå 0,30 0,30 0,30 0,30
Total Samfunn, økonomi og kultur 0,50 0,50 0,50 0,50
Teknisk        
FDV Sandbakken idrettshall / prosjektering       1,50
Total teknisk 0,00 0,00 0,00 1,50
Sum økte /reduserte driftskostnader        
Helse og sosial 7,30 6,30 9,80 8,80
Oppvekst 1,90 1,90 1,90 1,90
Samfunn, økonomi og kultur 0,50 0,50 0,50 0,50
Teknisk 0,00 0,00 0,00 1,50
Total 9,70 8,70 12,20 12,70
Tall i mill. kr
Økte /reduserte inntekter/utgifter sentralt 2016 2017 2018 2019
Redusere eiendomsskatt for næring verker og bruk 0,00 5,00 10,00 15,00
Reduksjon av omstillingsutgifter  -2,00 -2,00 -2,00 -2,00
Reduksjon aksjeutbytte grunnet salg av Skjebergkilen Marina -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
Kutt av felleskommunikasjon / miljørettet tiltak -0,60 -0,60 -0,60 -0,60
Reduksjon av budsjettert lånerente fra 3,6% til 3,5% (forventet gjennomsnittsrente er 3,44%) -3,80 -3,80 -3,80 -3,80
Generell effektivisering/omlegging/konkuranseutsetting 1% -26,00 -26,00 -26,00 -26,00
Overføring til disposisjonsfond (på bok) 23,70 19,70 11,20 5,70
Total -9,70 -8,70 -12,20 -12,70
         
Overskudd - Til fond 0,00 0,00 0,00 0,00
Underskudd        
Investeringsprosjekter:        
Opsund bru gang og sykkelvei -14,50 -15,00    
Forprosjekt rehabilitering av utleiedel i Sarpsborg Helsehus 2,00      
Selge Skjebergkilen Marina   -30,00    
Ullerøy skole, SD anlegg og ventilasjon     -0,80  
Jelsnes skole, SD anlegg   -0,30    
Sandbakken Idrettshall       15,00
Opprettholde modulbaserte boliger -7,00      
Kun 8 boliger på Bodalsjordet -10,00      
Sum investeringer -29,50 -45,30 -0,80 15,00
         
Finansieres slik:        
Redusert låneopptak 29,50 45,30 0,80 -15,00
         
Sum finansiering 0,00 0,00 0,00 0,00