Det går alltid et tog!

Og alle mener noe om hvor skal toget gå. Får vi lov til å mene noe om det? Nei, nei sier Arbeiderpartiet. Vi (AP) har bestemt hvor toget skal gå og nå må dere slutte å mene noe om dette.


Jeg var på møte i Bystyret 2012! Det var 3 saker som omhandlet Sarpebroen og Tarris-området. Først kom en orientering om1000-års jubileet ved Therese Evensen. Hun var klar i sin sak om at området ved fossen og Tarris var byens viktigste område. Så var fulgte den nye omdømmesjefen Thomas Engh opp med å understreke betydningen av omdømme for kommunen. Han var klar i sin tale om at fossen og Tarris var av største betydning for kommunens omdømme. Til slutt var det om jernbanen ved Laila Vestby. Da skulle dobbeltspor gå over det område som de to andre hadde forfektet var det viktigste for kommunen. Det ble ikke snakket om noen andre løsninger, og rapporten vi fikk fra Sweco ble det poengtert at ingen historiske områder ville gå tapt. Da måtte jeg stille spørsmål om Tarris, men det området ble ikke vurdert som historisk viktig. Jeg ga da klar beskjed om at Tarris var en viktig del av byens historie. HØYRE mente der og da at det beste ville være at toget kunne krysse Glomma syd for bykjernen. Dette har vi vært tydelige på det hele tiden. At vi da ikke fikk riktige opplysninger om hvor mange hus som ville gå tapt er en ting og det er mye som ble lagt til grunn for vedtaket som har blitt forandret.

Jeg mener at fornuftig sentrumsutvikling er ikke la togtraseen dele byen vår og radere bort historien og historiske bygninger. Utrolig at når vi første skal legge ny togtrase så skal vi ikke tenke nye tanker. Hvorfor må Sarpsborg haste med denne avgjørelsen når en i Larvik ikke har tatt avgjørelsen ennå selv om togtraseen fra Larvik til Porsgrunn snart er ferdig. Larvik bruker tiden og tenker helt nye tanker. I dokumenter jeg har fått oversendt fra Larvik kommune heter det blant annet: Det er utarbeidet en KVU for Intercity der man viser ulike alternative korridorer for en fremtidig jernbane gjennom byen og alternativer for stasjonslokalisering. Jernbaneverket har satt av midler for å utrede dette videre! Dette har vi i Sarpsborg ikke muligheter for. Har Sarpsborg Arbeiderpartiet ikke en gang prøvd å få dette til? Har det ledende partiet i vår by ingen forståelse for innbyggernes stolthet og kjærlighet til å ta vare på områder som har så stor betydning for Sarpinger og Sarpsborg. Har det store partiet ingen visjoner for å tenke nytt og fremtidsrettet når det gjelder samferdsel og spesielt jernbane? Larvik bruker tid selv om dette skal ferdigstilles i 2018. Høyre mener og har ment hele tiden at toget skal krysse Glomma syd for bykjernen. Dette har vi sammen med Sarpsborg FrP og Sarpsborg Pensjonistparti sendt en høringsuttalelse til Jernbaneverket om. Da vil vi spare riving av mange hus og spare nettopp de historiske områdene rundt Tarris. Arbeiderpartiets ordfører gjennom mange år Jan Engsmyr ønsker også det samme. Med dette kjære Ole Thoresen så blir Glengsgaten 1 og 2 tatt vare på og mange, mange andre hus og hjem som betyr så mye for hver enkelte.   Grete Moræus Stray, bystyrerepresentant Sarpsborg Høyre