Fremtidens dobbeltspor og Jernbaneverket ... eller ikke?

Jernbaneverkets (JBV) vurderinger og kunnskap ligger til grunn for trasévalget for det nye dobbeltsporet mellom Oslo – Halden. Grunnene som oppgis av JBV, for at traseen skal gå gjennom både Sarpsborg og Fredrikstad støttes av AP (posisjonen) i Sarpsborg.

I en rapport fra Riksrevisjonen, publisert i aftenposten i mars 2016, slaktes Jernbaneverket. Noen av hovedanklagene fra rapporten er følgende (ref. publisering):

  • Riksrevisjonen er svært lite imponert av effekten av de store pengesummene.  (1)
  • Jernbaneverket (JBV) klarer ikke måle effekten av vedlikeholdsarbeidet, noe som gjør at Stortinget får feil informasjon om tilstanden på jernbanen. (2)
  • JBV mangler en langsiktig plan for vedlikehold. (3)
  • De lokale banesjefene har god kunnskap om tilstanden på sin strekning. Men når de hver for seg lager ulike type planer, og rapporterer på forskjellige måter oppover i systemet, får ikke ledelsen oversikten.(4)
  • Ledelsen i JBV har i liten grad evnet å få til en forbedringskultur og sørget for bedre kvalitet på rapporteringen. Ledelsen har heller ikke tatt fatt i rapportene de selv har fått laget, rapporter som har presentert konkrete tiltak for forbedringer. (5)
  • Når det gjelder dokumentasjon av arbeidet som utføres preges Jernbaneverkets kultur av manglende nøyaktighet. (6)

Rapporten mener jeg setter JBV’s troverdighet og tillit på en alvorlig prøve. Disse anklagene stiller en stor spørsmålstegn til JBV’s vurderingsevne og effektivitet.

Da blir naturlig for meg, som en vanlig borger og ikke fagmann, å stille noen spørsmål:

Hvordan kan vi la oss styre/påvirke av et organ som viser så store mangler? Hvordan kan det politiske miljøet i Sarpsborg ha tro på at dette er ”fremtidens” jernbaneløsning? Hvordan kan vi ha tillit?

Eller rettere sagt, hvordan kan AP (posisjonen) ha tillit til JBV?

Argumentene for/imot rett linje er mange og de har vært diskutert flere ganger. Jeg har ikke tenkt å ta de opp på nytt. Poenget mitt er at rapporten fra Riksrevisjonen er et viktig dokument som burde gi et tydelig signal til lokalpolitikere og innbyggere bl.a.

Rapporten er med på å svekke JBV’s tillit i denne saken.

Jeg mener at den forsterker ideen om at løsningen som er fremlagt, og støttes av AP (posisjonen), ikke er den optimale og det beste for Sarpsborg.

Bujar Shala             

bystyrerepresentant for Sarpsborg Høyre