Sarpsborg skal være en miljøby!

Vi vil at du skal premieres for å ta grønne valg i hverdagen. Les mer om hvordan vi vil bidra til det grønne skiftet.

 

For et konservativt parti som Høyre er ansvaret for å forvalte naturen og overlate den til neste generasjon i best mulig stand helt sentralt. Derfor legger Høyre prinsippene "føre-var" og "forurenseren-betaler" til grunn for miljøpolitikken. Hensynet til miljø skal ivaretas på alle politikkomder.

 

Å løse de store klimaproblemene vi står overfor i dag er både en global, nasjonal og lokal utfordring. Det er viktig å ha ambisiøse mål for kommunens miljø- og klimapolitikk, men samtidig må mål og tiltak være realistiske og gjennomførbare.  Sarpsborg Høyre mener at prosjekter med gode klima- og miljøtiltak skal honoreres med rask saksbehandling ved at prosjektene prioriteres innen kommunal saksbehandling - slipper foran i køen.  Det må bygges mer urbant, høyt og tett der hvor infrastrukturen tåler det og kollektivtilbudet er godt. En god planlegging skal sørge for at byen allikevel beholder sitt særpreg og at det er tilstrekkelig med grønne områder.

 

 

Sarpsborg Høyre vil:

 

·         at Sarpsborg kommune skal være en foregangskommune i å ta i bruk ny og miljøfremmende teknologi

·         involvere og engasjere barnehager, skoler og ungdommens bystyre i kommunens miljøarbeid

·         at kommunen utarbeider miljøregnskap ved nyinvesteringer

·         at bygg i sentrum anlegges med grønne tak

·         legge til rette for mindre forurensende trafikk i sentrum blant annet gjennom bypakken

·         stimulere til økt bruk av elbiler ved etablering av flere ladestasjoner, opprettholde gratis parkering og miljødifferensiert betaling i bomringen

·         innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av nye kommunale tjenestebiler

·         spare energi i eksisterende bygg og satse mer på energieffektive nybygg

·         legge til rette for tilstrekkelig med pendlerparkeringsplasser «park and ride»

·         arbeide for klimavennlige løsninger innenfor vann og avløp

·         stille miljøkrav til alle kommunens anbud og innkjøp, både til produkter, tjenester og transport

·         arbeide for at kommunale bygg og virksomheter blir miljøsertifisert

·         videreutvikle kildesorteringen med egen virksomhet for matavfall