Sarpsborg Høyres program 2015-2019

Her kan du lese hele Sarpsborg Høyres program for perioden 2015-2019.
OPPVEKST OG UTDANNING                                                     

Sarpsborg skolens viktigste oppgave er at elevene lærer det de skal!

Skolen skal gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Høyre er opptatt av at skolen skal bidra til å gjøre barna våre til selvstendige, ansvarsfulle, reflekterte og skapende mennesker. Samfunnets krav til elevenes ferdigheter skjerpes stadig, særlig innenfor fag som norsk, matematikk og engelsk. Det overordnede målet for Sarpsborg Høyre er at minst 70% (i motsetning til 50,8% i 2013) av elevene gjennomfører og består videregående skole fordi det er en forutsetning for deltagelse i arbeidslivet.  Det går et skille mellom de som er en del av arbeidslivet og de som blir stående utenfor.  Allerede i 5. klasse i Sarpsborgskolen, ser vi at en stor andel ligger på nederste mestringsnivå innenfor norsk, matte og engelsk sammenlignet med Østfold og Norge for øvrig. For å hjelpe flere elever må vi satse mer på tidlig innsats i skolen og sørge for at alle elever får tilpasset opplæring. Dette gjelder også de beste elevene som må gis mulighet til å ta fag på et høyere nivå når de er kvalifiserte for det. Sarpsborg kommune er valgt ut som realfagskommune i 2015.  Dette forplikter og Sarpsborg Høyre støtter helhjertet opp om arbeidet.

Sarpsborg Høyre vil:

• gi tilbud om leksehjelp til de som trenger det
• gi elevene rett til nivåvalg i undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk
• sette inn ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig i skolen slik at alle elever får mulighet til å fullføre hele skoleløpet
• gi skriftlig tilbakemelding om elevens faglige utvikling og måloppnåelse fra 1. trinn
• tilby elevene med svake resultater og potensiale til utvikling, deltagelse på frivillig sommerskole
• gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC gjennom skolen som en del av tilretteleggingen
• øke satsningen på realfag
• samarbeide med den videregående skolen for at de flinkeste elevene skal få tilpasset undervisning
• styrke Ungt Entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid mellom skole og arbeidsliv
• at det skal stilles krav til orden og oppførsel

Lærerens hovedoppgave er å undervise, sikre læring og faglig utvikling.  Vi vil føre en motiverende personalpolitikk for å beholde og rekruttere dyktige lærere. Det er viktig at ledelsen har tillit til lærerne og gir dem frihet under ansvar med tydelige mål for læring. Elever med tospråklige bakgrunn skal få en opplæring som gir dem de samme mulighetene til videre utdanning og arbeid som elever med etnisk norsk bakgrunn.  Morsmålslærere med pedagogisk utdannelse er helt avgjørende for barn med et annet morsmål enn norsk. Læreren er den viktigste ressursen uavhengig av elevens sosiale bakgrunn. 
Skolen bør knytte til seg andre yrkesgrupper slik som administrative ledere, sosialarbeidere og skolehelsetjenesten.  Personer med realkompetanse som er ansatt i bedrifter bør komme inn å undervise sterke elever og/eller lærere som har behov for faglig påfyll.

 

Sarpsborg Høyre vil:

• innføre obligatorisk etterutdanning for skoleledere og pedagogisk personale
• at lærere som underviser i norsk eller matematikk skal ha fordypning i faget
• legge til rette for åpen dialog mellom lærere og elev i forhold til elevens opplevde læringsutbytte
• styrke skolehelsetjenestens tilbud
• at det skal brukes digitale verktøy aktivt i undervisningen og legge til rette for at lærerne har riktig kompetanse


Høyre vil ha åpenhet i og om skolen. Kunnskap om skolenes resultater er avgjørende for at foreldre og skoleeier skal kunne vite om elevene får den oppfølging og undervisning de har krav på. Foreldrene er skolens reelle oppdragsgiver. Skolen skal legge til rette for et godt skole-hjem-samarbeid, både på FAU-nivå og med det enkelte hjem. Det å sikre en god dialog er spesielt viktig i forhold til familier med minoritetsbakgrunn.
Sarpsborg Høyre vil søke om en forsøksordning der kommunen overtar driften av de videregående skolene i distriktet. På denne måten kan vi styrke samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole, og dermed gi en helhetlig opplæring for våre barn og unge.
Det skal være nulltoleranse mot mobbing og vold.  Dette gjelder både mot elever og lærer. Alle skoler skal ha klare prosedyrer for avdekking og håndtering av mobbesaker. Mobbere som ikke retter seg etter advarsler og pålegg om endret adferd, skal kunne fjernes fra skolen og flyttes til annet skolemiljø.

 

Sarpsborg Høyre vil:

• innføre fritt skolevalg under forutsetning av at det er plass ved skolen det søkes til. Frivillig bytte av skole gir ikke rett til gratis skoleskyss.
• gjennomføre et forsøksprosjekt med karakterer fra 7. klasse
• sørge for en god rådgivningstjeneste for å sikre at flere velger riktig utdanningsprogram
• imøtekomme etablering av friskole for å sikre mangfold og valgfrihet i Sarpsborg skolen

 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Skolefritidsordningen skal være et attraktivt og nyttig tilbud. Et godt og trygt tilbud er viktig for alle barn hvor foreldrene er i jobb utenfor hjemmet, og for barn av minoritetsgrupper for å styrke integreringen.

Sarpsborg Høyre vil:

• likestille kommunale og private tilbud
• sørge for fysisk aktivitet gjennom lek og organisert idrett
• stimulerer til kulturaktivitet
• foreldrebetaling etter betalingsevne
• utvikle SFO i samarbeid med private, frivillige lag og foreninger til en arena for blant annet kulturopplevelser, kunnskap og idrett
 

 

BARNEHAGENE VÅRE

Familien utgjør den viktigste rammen rundt barnets liv. Ansvaret for oppdragelsen og formidling av holdninger over verdier ligger etter Høres mening hos foreldrene. Høyre oppfatter barnehagen som en viktig støttespiller, som også gjør det mulig for famliene å kombinere yrkesaktivitet med trygg aktivitet og pedagogisk tilbud for sine barn.
Sarpsborg Høyre mener det er viktig at alle foreldre kan være trygge på at deres barn får plass i barnehage. Like viktig mener vi det er at foreldrene skal være trygge på at barna får et godt tilbud av høy kvalitet. Barnehagen skal være en arena der barn gjennom lek kan utvikle seg og sine sosiale ferdigheter.
For Sarpsborg Høyre er det uvesentlig om det er en kommunal eller privatdrevet barnehage. Det viktigste er høy kvalitet, full barnehagedekning og valgfrihet. Private barnehager oppleves som attraktive fordi de representerer et spennende mangfold. Kommunen bør prioritere etablering av private for å unngå store låneopptak til kommunale barnehagebygg.   Ved nyetablering skal det derfor først søkes etter kvalifisert privat driver før kommunal etablering vurderes.
Utviklingen av språk og sosiale ferdigheter skal stå i sentrum i barnehagen. Dette gjelder for etnisk norske, så vel som for barn med minoritetsbakgrunn.

 

Sarpsborg Høyre vil:

• sikre barnehageplass med høy kvalitet til alle som ønsker det
• videreføre foreldrebetaling etter betalingsevnen
• opprettholde og forsterke mangfoldet i barnehagetilbudet
• bidra til at det finnes barnehager med fleksible åpningstider som er spesielt viktig for familier der foreldrene jobber turnus eller skift
• gjennomføre brukerundersøkelser for å kartlegge trivsel og kvalitet

EN TRYGG OPPVEKST FOR ALLE – ikke alle barn har en familie- og helsesituasjon som gir dem den trygghet, oppfølging og tilrettelegging de trenger i oppveksten. Derfor skal det arbeides langsiktig ved å støtte forebyggende prosjekter som kan redde mange fra å bli hjelpetrengende senere i livet. Et sterkt barnevern er nødvendig for å sikre alle barn i Sarpsborg en god oppvekst. Sarpsborg Høyre vil at kommunen skal ha økt fokus og innsats på forebygging og tidlig innsats framover.
 

 

KVALITET I OMSORGEN

Valgfrihet og verdighet i omsorgen for alle. Sarpsborg Høyre vil at alle innbyggerne i kommunen skal være trygge på at deres omsorgsbehov blir møtt på en god måte også i fremtiden. Derfor skal Sarpsborgs innbyggere oppleve tilhørighet, trygghet og inkludering og de skal møtes med verdighet og respekt. Kommunen skal levere gode omsorgstjenester med høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet. Alle innbyggerne som har behov for omsorgstjenester skal gis tydelig informasjon om de tjenester som tilbys og hvilke mulighet den enkelte har til å velge alternative tilbud. Den enkelte skal få god kartlegging av sine behov og muligheter.
Kommunen skal ha fokus på universell utforming og tilrettelegge for at alle uavhengig av funksjonsnivå  skal kunne leve det livet de ønsker. Det er derfor avgjørende at alle kommunale bygg, parker og uteområder er tilgjengelig for alle.  De virksomhetene kommunen har avtale med, eksempelvis leger, tannleger og lignende må også være tilgjengelig for alle. 
Rettighetsfesting av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) bidrar til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og store behov for bistand får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfullt liv i fellesskap med andre.

 

Sarpsborg Høyre vil:

• at alle som ønsker enerom på omsorgs- og sykehjem skal få det
• sørge for tettere samarbeid mellom ulike instanser som spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunehelsetjenesten
• gi rask og målrettet hjelp på helsefremmende og forebyggede tiltak, habilitering og rehabilitering, rus og psykisk helsearbeid
• innbyggerne skal motiveres til å ta større ansvar for egen helse
• at alle skal kunne bo hjemme lengst mulig ved at vi blant annet tar i bruk ny velferdsteknologi
• være god på lindrende behandling og omsorg mot livets slutt
• sørge for tilstrekkelig kapasitet i omsorgstjenesten ved å ta i bruk private aktører på lik linje med kommunale
• at kommunen skal ha en gjennomgang av behovet for BPA tjenester og dimensjonerer tilbudet ut fra det. Kommunen skal i vurderingen legge stor vekt på brukerens behov og ønsker.
• ha en fast lege tilknyttet sykehjemmene (geriatri)
• styrke helsesøstertilbudet
• øke antallet hjemler og tilskudd for fysioterapi og spesialister (rehabilitering/opptrening)
• stimulere til frivillig innsats og ta i bruk resurser som nabohjelp og tilbud som ulike lag og foreninger gir
     

Folkehelse gjelder oss alle!

Sarpsborg er en by med store muligheter, men har også noen utfordringer og har markert seg som en kommune som tar folkehelsearbeid på alvor. Gjennom et målrettet og felles folkehelsearbeid skal levevilkårene for Sarpsborgs befolkning bedres. Folkehelsearbeidet skal ta mål av seg til å realisere Sarpsborg som et ennå «tryggere, sunnere og bedre» samfunn.  Dette gode arbeidet ønsker vi å videreføre. Med hjelp av blant annet regionale folkehelseplaner skal vi fortsatt arbeide for et langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert der kommunen og lokalsamfunn gir virkemidler for å styrke folkehelsa og motvirke sosiale helseforskjeller. Folkehelseperspektivet skal synliggjøres i alle kommunens aktiviteter.

Sarpsborg Høyre vil:

• skape omsorgsfulle miljøer og tilrettelegge for eksempel «venneklubb» for de som har behov for å utvikle sitt nettverk
• stimuler til en sunnere livstil
• skape gode bymiljøer
• utjevne helseforskjeller
• videreutvikle arbeidet med gang- og sykkelveier
• synliggjøre og utvikle et godt nettverk av turveier som kan benyttes sommer og vinter
• stimulere i større grad til fysisk fostring i alle sammenhenger i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger
• legge til rette for god tilgang til lokale friluftsområder 

 

ET ÅPENT OG INTEGRERT SAMFUNN

De offentlige tjenestene skal bidra til at alle innbyggere får mulighet til å delta i samfunnet, bidra og være en del av «stolt Sarping»-fellesskapet og klare seg selv. Innvandrere som kommer til Sarpsborg, har i likhet med de som bor her fra før, et selvstendig ansvar for å bli integrert og ta del i det norske samfunnet. Sarpsborg Høyre mener at mangfold er av det gode og er derfor fornøyde med at det finnes mange slags mennesker i Sarpsborg. Men et mangfold av mennesker gir også et mangfold av behov
De siste årene har vist at heller ikke Østfold er skjermet fra religiøs og politisk ekstremisme. Sarpsborg Høyre skal være en tydelig stemme i kampen mot dette. Vi skal alltid forsvare det frie og åpne demokratiet gjennom åpen debatt og ved å ta avstand fra enhver form for ekstremisme og rasisme.

 

Sarpsborg Høyre vil:

• sørge for at alle stønadsmottakere som er i stand til det, skal kunne møte opp og utføre konkrete arbeidsoppgaver som kommunen legger til rette for
• styrke integreringsarbeidet ved å innføre arbeidstrening for innvandrere med inntil 10 timer i uka
• at trygdemottakere motiveres til større deltagelse i det frivillige arbeidet
• samarbeide med skole, idrettsmiljø, nærmiljø, politi og barnevern for å bekjempe enhver form for ekstremisme
 

FRIVILLIGHET - en viktig samfunnsressurs

Nordmenns deltakelse i frivillighet ligger helt i verdenstoppen. Dette er en av årsakene til at tilliten mennesker imellom er så høy i Norge. Denne tilliten bygger på møtene mellom mennesker i små og store fellesskap, enten det er i korpset, menigheten og idrettslaget.

Styrken i Sarpsborgsamfunnet fremover vil tilsvare styrken i tilliten mellom mennesker, og mellom den enkelte og kommunen. Det er økende sosiale skiller mellom innbyggere som deltar i frivillig arbeid, og de som ikke gjør det. Frivilligheten må få større mulighet til å bli økonomisk uavhengig av kommunen. Med større og mer krevende oppgaver for kommunen vil frivillig innsats være er en sentral samfunnsressurs. Frivillig arbeid er viktig for samfunnet og gir den enkelte muligheten til å bidra når det er behov.

Sarpsborg Høyre vil:

• en utleieordning for maskiner og utstyr til lag og foreninger
• gi frivillige lag og organisasjoner mulighet til å «drifte» offentlige bygg som brukes til kultur, idrett eller andre frivillighetsformål 
• at frivilligheten blir en del av arbeidstreningen i Introduksjonsprogrammet for flyktninger
• lage et frivillighetsregister til bruk av lag og foreninger

 

SAMFERDSEL
 

All transport medfører miljøutfordringer, både gjennom utslipp av klimagasser, støy og bruk av arealer. Sarpsborg Høyre mener at skinnegående trafikk er den beste måten å løse klima- og vekstutfordringer.  Det gjelder innenfor vår by, vårt fylke og i vår del av Skandinavia.  Vi mener at jernbanetraseen gjennom Østfold må gå i rett linje for å redusere reisetiden, øke attraktiviteten og binde sammen Oslo – Nedre Glomma – Gøteborg – København.  For å fremme vekstpotensialet i Sarpsborg er det viktig at reisetiden til Oslo og til Gøteborg reduseres.  En rett jernbanestrekning vil fungere best sammen med en bybane som også vil binde Sarpsborg og Fredrikstad nærmere hverandre. Det er viktig at vi lokalt legger til rette for at mer gods flyttes fra bil til bane og båt.  Lokalt råder vi ikke over godsterminalen, men vi kan sørge for gode veier til godsterminalen og til Borg havn.

God infrastruktur er avgjørende for næringslivet og forventet befolkningsvekst.  Sarpsborg Høyre vil være en pådriver for å få realisert prosjektene i bypakken. Vi vil jobbe for et trasevalg over Glomma hvor middelalderbyen og Tarris skånes.  Jernbanesporet er i så måte en stor utfordring, men kunne vært løst dersom stasjonsområdet hadde fått en annen plassering. Vi er i mot restriktive tiltak som har tvilsom miljøeffekt og som skaper problemer for trafikkavvikling. Kollektivtilbudet må være så attraktivt at det blir foretrukket fremfor bil. Sarpsborg Høyre vil derfor være en pådriver for å gjøre kollektivtrafikken bedre og mer attraktiv. 

Sarpsborg Høyre vil:

• at kollektiv-, gang og sykkeltilbudet må være så godt tilrettelagt at det er et naturlig valg fremfor privatbilen i dagliglivet
• gjennomføre en mulighetsstudie for en miljøvennlig hurtigbåt mellom Sandesund og Fredrikstad for persontrafikk hvis en bybane ikke realiseres
• prioritere å brøyte og strø hovedveinettet for sykkel hele vinterhalvåret 
• legge til rette for gode overgangsløsninger fra og mellom bil, buss og tog
• utarbeide bestemmelser for garasjeanlegg i kjelleren på større nybygg
• at vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier ikke økes og på sikt reduseres
• støtte opp om Moss lufthavn Rygge, blant annet ved å jobbe for å gjøre flyplassen mer tilgjengelig for Sarpsborgs befolkning med forbedret kollektivtilbud

 
 

NÆRINGSLIV

Et velutviklet og kunnskapsbasert næringsliv som skaper mange nye attraktive arbeidsplasser. Sarpsborg Høyre vil legge til rette for et sterkt og velutviklet næringsliv.  Vi vil arbeide for å gjøre kommunen til en attraktiv, miljøvennlig og fremtidsrettet vertskommune for næringsvirksomhet.

Et sterkt privat næringsliv trengs for å sikre kommunen inntekter som kan betale for skole og velferd. Sarpsborg skal framstå som en JA-kommune hvor kommunal saksbehandling oppleves som mer effektiv, raskere og korrekt. Det betyr blant annet at skjemaveldet og byråkratiet må forenkles der hvor det er mulig.  Sarpsborg har en unik beliggenhet i hjertet av Østfold med umiddelbar nærhet til store samferdselsårer. Sarpsborg Høyre vil utnytte de mulighetene dette gir. Retningen og målet for kommunens nærings- og arealpolitikk skal være tydelig for alle aktører.  

Norge er et dyrt land å produsere i og løsningen er ikke å bli billigst, men smartest. Sarpsborg Høyre ønsker etablering av varierte arbeidsplasser. Vi vil bygge videre på vår industrielle arv samtidig som vi legger til rette for etablering av kunnskapsbaserte bedrifter spesielt knyttet til kompetansemiljøer rundt sykehuset på Kalnes. Vi vil videre stimulere til privat initiativ til nye forretninger, kontorer, restauranter og kulturtilbud som vil danne et godt fundament for en moderne, tiltalende og pulserende by.  For å stimulere til økt handel i sentrum ønsker Sarpsborg Høyre at de første 30 minuttene av parkeringstiden skal være gratis.

Sarpsborg Høyre vil:

• bidra til god samhandling mellom næringslivet, høyskolemiljø, Inspiria og kommunen
• samarbeide med andre kommuner om god kontakt mellom regionale kompetansesentra
• trappe ned på eiendomsskatten på næringsvirksomhet med 1 promille pr. år
• fremme næringsutvikling ved å markedsføre Sarpsborg og byens beliggenhet
• ha fokus på tilrettelegging av områder for nye arbeidsplasser med sentral beliggenhet i byen og med gangavstand til kollektivtransport
• ha en åpen og god dialog med næringslivet og næringsorganisasjoner
• ta hensyn til næringslivets behov ved utarbeidelse av areal- og reguleringsplaner i kommunen
• påvirke statlige myndigheter til å føre en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det attraktivt å etablere ny virksomhet
• stimulere til etablering av gründervirksomhet
• motivere næringslivet til å ta i mot flere lærlinger

 

AREALPOLITIKK
 

Arealdisponering med vekt på bolig- og næringsutvikling. Sarpsborg er en kommune med variert natur og landskap. Gjennom styring av arealbruken har kommunen et stort ansvar for at byen vår skal være både trivelig, trygg og næringsvennlig i fremtiden. Sarpsborg trenger attraktive næringsarealer for å kunne ivareta framtidig ekspansjonsbehov hos de allerede etablerte virksomheter og tiltrekke oss nye. Nye arealer til bolig skal hovedsakelig skje ved bedre arealutnyttelse i allerede eksisterende bo områder i hele kommunen. Skoler, barnehager, veier og infrastruktur må utvikles i harmoni med utbygningstakten. Den største veksten skal komme i aksen Sarpsborg sentrum til Stikkaåsen for å gjøre nytte av kollektive hoved kommunikasjonslinjer. 

Det er viktig med gode rekreasjonsområder, derfor må det i bebygde strøk være grønne nærområder til lek og avkobling. Kulåsparken skal fremstå som byens lunge med et stort antall rekreasjon, kultur- og sportsaktiviteter.  Sarpsborgmarka skal bevares som rekreasjonsområde.

Sarpsborg er en av landets viktigste landbrukskommuner. Landbruket viderefører våre lange mattradisjoner, og skal ha som hovedoppgave å levere trygg kvalitetsmat. Sarpsborg Høyre vil sikre en langsiktig plan for bevaring av sammenhengende landbruksarealer med et balansert og fornuftig jordvern. 

Sarpsborg Høyre vil:

• stille arkitektoniske krav til prosjekter i forbindelse med urbanisering av byen, samtidig som byens intimitet og identitet ivaretas
• utvikle byens ulike områder slik at mangfoldet beholdes ved at enkelte områder har småbypreg og andre er mer urbaniserte
• utvikle attraktive boligtomter i KPS åsen
• realisere boligområdet i Vister/Skredderberget
• få fart på utviklingen i området mellom Sandesund og Greåker
• at estetikk og universell utforming skal spille en rolle i reguleringssaker
• samarbeide med våre nabokommuner i reguleringssaker med tanke på positive effekter for begge parter
• ta hensyn til kapasiteten på skoler, barnehager, veier og infrastruktur når et område skal bygges ut, transformeres eller fortettes
• beplante og forskjønne byens innfartsårer
• sørge for bedre koordinering av arbeider med ulike infrastruktur prosjekter for å redusere ny graving i nylagt asfalt

 
SARPSBORG SKAL VÆRE EN MILJØBY!
 

For et konservativt parti som Høyre er ansvaret for å forvalte naturen og overlate den til neste generasjon i best mulig stand helt sentralt. Derfor legger Høyre prinsippene "føre-var" og "forurenseren-betaler" til grunn for miljøpolitikken. Hensynet til miljø skal ivaretas på alle politikkområder.


Å løse de store klimaproblemene vi står overfor i dag er både en global, nasjonal og lokal utfordring. Det er viktig å ha ambisiøse mål for kommunens miljø- og klimapolitikk, men samtidig må mål og tiltak være realistiske og gjennomførbare.  Sarpsborg Høyre mener at prosjekter med gode klima- og miljøtiltak skal honoreres med rask saksbehandling ved at prosjektene prioriteres innen kommunal saksbehandling - slipper foran i køen.  Det må bygges mer urbant, høyt og tett der hvor infrastrukturen tåler det og kollektivtilbudet er godt. En god planlegging skal sørge for at byen allikevel beholder sitt særpreg og at det er tilstrekkelig med grønne områder.

Sarpsborg Høyre vil: 

• at Sarpsborg kommune skal være en foregangskommune i å ta i bruk ny og miljøfremmende teknologi
• involvere og engasjere barnehager, skoler og ungdommens bystyre i kommunens miljøarbeid
• at kommunen utarbeider miljøregnskap ved nyinvesteringer
• at bygg i sentrum anlegges med grønne tak
• legge til rette for mindre forurensende trafikk i sentrum blant annet gjennom bypakken
• stimulere til økt bruk av elbiler ved etablering av flere ladestasjoner, opprettholde gratis parkering og miljødifferensiert betaling i bomringen
• innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av nye kommunale tjenestebiler
• spare energi i eksisterende bygg og satse mer på energieffektive nybygg
• legge til rette for tilstrekkelig med pendlerparkeringsplasser «park and ride»
• arbeide for klimavennlige løsninger innenfor vann og avløp
• stille miljøkrav til alle kommunens anbud og innkjøp, både til produkter, tjenester og transport
• arbeide for at kommunale bygg og virksomheter blir miljøsertifisert
• videreutvikle kildesorteringen med egen virksomhet for matavfall
 

KULTUR OG IDRETT

Vårt mål er en offensiv kulturpolitikk som sikrer mangfold og vekstkraft. Vår kulturpolitikk bygger på at kulturen har en egenverdi for den enkelte av oss. Et levende og selvstendig kulturliv er en forutsetning for et skapende samfunn med høy livskvalitet for innbyggerne, og hvor kulturarven tillegges stor betydning.


Et mangfold av gode kulturtilbud og aktiviteter bidrar til å styrke fellesskapet, livskvaliteten og kompetansen hos innbyggerne. Selv om arbeid og utdanning i særlig grad avgjør valg av bosted, er også tilgangen på opplevelser og livskvalitet viktige faktorer. Kultur, kulturbaserte næringer, i samarbeid med turistnæringen, skal være med å øke kjennskapen til Sarpsborg og ellers være viktig i merkevarebyggingen og profileringen av kommunen, særlig sett i sammenheng med tusenårsfeiringen. Sarpsborg kan i 2016 feire sitt tusenårsjubileum som by. Viktig at kommunen benytter denne muligheten til å markere byen og hva vi står for. Sarpsborg Høyre vil bruke kulturen som et aktivt middel til å styrke innbyggernes stolthet og selvbevissthet og til å bedre byens omdømme utad. Tusenårsjubileet er både en unik mulighet og en forpliktelse for kommunen til å satse på kultur. Kommunen må satse helhjertet på jubileet og legge de økonomiske og administrative forholdene til rette og invitere frivillige organisasjoner og næringsliv til å være med. Viktig å se tusenårsjubileet som en investering i fremtiden og ikke begrenset til jubileumsåret.

Kulturskolen skal være et kraftsenter for å fremme kreativitet, kunnskap, glede og mangfold. Den skal både tjene som et verksted hvor barn og unges egne idéer utvikles, men også være en møteplass for alle som ønsker å oppleve kunst og kultur, og hvor en kan møte kunstnere innenfor mange sjangre. Alle barn og unge som ønsker plass skal gis et kulturskoletilbud av god kvalitet og til rimelig pris. Ved siden av et gruppebasert tilbud skal det også gis en individuelt rettet talentutvikling. Kulturskolen skal være et inkluderende og flerkulturelt tilbud i hverdagen.
Festivaler er kulturbasert næringsutvikling med utviklingsmuligheter og er viktige for det lokale kulturlivet gjennom å skape en større oppmerksomhet og engasjement. Olavsdagene har vært og skal være en kulturfestival av høy kvalitet som stimulerer til samarbeid mellom frivillige, lag og foreninger, næringsliv og kulturaktører med godt omdømme lokalt og regionalt. En identitetsskaper for befolkningen som skal engasjere bredt aldersmessig og bl.a. inkludere barn og unge.

Sarpsborg Høyre ønsker å videreføre den fine utviklingen ved Sarpsborg Scene og mener denne sammen med ny arena i Kulås kan dekke kulturens behov i noen år framover. Et kulturhus vil være en berikelse for kulturlivet og byens omdømme og vil på sikt tvinge seg fram.  For Høyre er det viktig at det blir i samarbeid med andre offentlige eller private.  Sarpsborg Høyre vil derfor arbeide opp mot fylket for å bli vertskapskommune for en fylkeskulturscene.

Sarpsborg Høyre ønsker å bedre idrettens vilkår og utarbeide og følge strategier for utvikling av så vel topp- som breddeidretten. Mens breddeidretten bidrar til god helse hos befolkningen og fungerer som et samlingspunkt i nærmiljøet, skaper toppidretten stolthet og rekruttering til breddeidretten. Dagens største utfordring er mangel på idrettshaller og mindre anlegg i mange miljøer. Kommunen må vise vilje til å finne løsninger på foreningers muligheter til å utføre sine aktiviteter. Sarpsborg Tennisklubb og bordtennisklubbens årelange kamp for å få realisert sine hallproblemer, er gode eksempler.  Å være en praktisk tilrettelegger for det frivillige organisasjonsliv, kan ofte være et viktig bidrag til å opprettholde interessen og engasjementet.

Sarpsborg Høyre vil:

• gjøre byens rike historie mer kjent både for egne innbyggere og tilreisende
• legge forholdene til rette for kulturnæring, frivillig arbeid og idrett slik at hver av disse områdenes potensial kan utvikles maksimalt og utarbeide en helhetlig plan for estetikk og arkitektur for å øke bevisstheten for verneverdige bygninger
• at Borgarsyssel skal være et levende og dynamisk museum
• engasjere seg i utviklingen av Sarpsborg Scene og få igangsatt arbeidet med å få kartlagt muligheter og begrensninger i den eksisterende bygningsmasse
• arbeide opp mot fylket for å bli vertskapskommune for en fylkeskulturscene
• anerkjenne og støtte det frivillige organisasjonsliv og dets innsats innenfor kultur og idrett
• at kommune og næringsliv skal være viktige samarbeidspartnere og bidra til spennende utviklingsmuligheter
• møte bibliotekets behov ved å se på en rehabilitering av eksisterende bygg eventuelt en utvidelse i samarbeid med Glenghuset som også har behov for mer plass
• at kommunen skal gjennomgå sin bygningsmasse med sikte å finne frem til flerbruksmuligheter for å avhjelpe behovet for lokaler til kulturformål
• styrke grunnskolen og SFO sin undervisning i kulturskolen ved å benytte kulturskolens kompetanse
• Viktig at kommunen stimulerer og legger til rette for økt aktivitet på det kulturelle og idrettslige område, fremfor å fremstå kontrollerende eller bremsende på aktiviteten blant de frivillige

 

LEDELSE AV SARPSBORG KOMMUNE - Samarbeid er nøkkelen!

Det er viktig med et godt regionalt samarbeid, spesielt i Nedre Glommaregionen hvor hele området er et naturlig arbeids- og boområde. Østfold er et fylke i rask vekst og kommunene må stå sammen for å realisere løsninger på felles utfordringer som dobbeltsporet jernbane, infrastruktur, arealplan og flere arbeidsplasser. Det er også flere områder hvor samarbeid kan gi positive økonomiske effekter. Disse er det viktig å identifisere for å løse dem i fellesskap. 
Strukturelle forhold i Norge vil innvirke på utviklingen i Sarpsborg og i Østfold, men vi kan selv påvirke resultatet positivt ved å gjøre noe med de utviklingsområdene hvor vi kan gjøre en forskjell.

Sarpsborg Høyre vil:

• vurdere sammenslåing med andre kommuner for å tilby bedre og mer helhetlige tjenester
• innføre åpen spørretime i forkant av alle kommunestyremøter
• arbeide aktivt for åpen og transparente politiske- og administrative prosesser
• styrke innbyggernes mulighet for medvirkning
•  arbeide aktivt inn mot stat og fylke for å påvirke avgjørelser som berører Sarpsborg


DRIFT AV SARPSBORG KOMMUNE
 
Sarpsborg kommune er en stor arbeidsgiver. Det jobbes godt i enhetene, men det vil alltid være forbedringsmuligheter. Viktige virkemidler i denne sammenheng vil være målstyring av tjenester og basisfunksjoner, brukerundersøkelser og lederutvikling. I tillegg vil vi innføre forbedringsprogrammer, lære av gode eksempler (erfaringsutveksling) og jobbe med kompetanseutvikling i alle ledd.  Sarpsborg Høyres folkevalgte vil ta sitt arbeidsgiveransvar på alvor. En god medarbeider og leder skal merke at det er utviklende og givende å arbeide i Sarpsborg kommune.
Kommunen er en viktig tjenesteleverandør til innbyggerne. Samtidig er kommunen også en viktig myndighetsutøver, noe som innebærer forvaltning av mange lover og forskrifter. I alle sine roller er det viktig at kommunen møter sine innbyggere, kommunens næringsliv og alle andre virksomheter og enkeltpersoner med et ”åpent sinn” der kommunen skal være tilgjengelig og løsningsorientert.
Et samarbeid mellom private og det offentlige kan gi lavere kostnader, bedre tjenester og raskere oppbygging av nye tjenester. Sarpsborg Høyre ønsker at kommunen skal øke samarbeid med frivillige, ideelle og private aktører.

 

Sarpsborg Høyre vil:

 

• føre en ansvarlig økonomisk kommunepolitikk
• fastsette konkrete mål i forvaltning og tjenesteproduksjon og følge opp avvik
• tilby ledere opplæring og støtte til å bli ennå bedre ledere
• forebygge sykefravær ved å kartlegge årsak og virkning
• stille krav til resultater, men også gi ledere ressurser og myndighet til å utøve sitt lederskap
• legge til rette for at kommunenes innbyggere enkelt kan tilegne seg informasjon om sine rettigheter av kommunale tjenester
• innføre publikumsvennlige åpningstider på servicetorget med mulighet for å kontakte kommunen utenom ordinær kontortid på enkelte dager
• etablere arenaer for dialog med innbyggere og næringsliv for å utvikle og kvalitetssikre tiltak for utvikling av lokalsamfunnet
• utvise nulltoleranse ovenfor tagging og hærverk
• øke renoveringen og fornyelsen av veier, vann- og avløpsnett slik at fornyelsen blir større enn forfallet
• føre en liberal skjenkepolitikk med streng kontroll og oppfølging
• regelmessig ha kritisk gjennomgang av hvilke eiendommer kommunen skal eie
• sørge for gode og effektive IKT løsninger i kommunen, helst i samarbeid med andre kommuner eller aktører for å sikre større innkjøp