Politikk

Vi i øyer Høyre er alltid løsningsorienterte, og vil ha best mulig tjenester igjen for de midlene vi har til rådighet. Vi ønsker godt samarbeid med de andre partiene og med de kommunene det er naturlig å samarbeide med. Kunnskap om nåtid og prognoser for utviklingen av samfunnet skal danne grunnlaget for kommunestrukturen.

Våre hjertesaker

  • Kvalitet i omsorgen

    Eldre som vil skal få bo hjemme lengst mulig, gjennom bedre hjemmetjenester og blant annet økt bruk av velferdsteknologi.

  • Kunnskap i skolen

    Vi skal jobbe for et tettere samarbeid mellom SFO på skolene og idretten , andre lag og foreninger.

  • Trygge arbeidsplasser

    Vi vil bringe orden i økonomien. En ordnet økonomi er en forutsetning for alt kommunen gjør, en forutsetning for vekst og utvikling, og en forutsetning for langsiktige trygge arbeidsplasser.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Øyer Høyre er opptatt av lokale saker som kan samle politisk flertall til beste for innbyggerne i Øyer og Tretten samt våre gjester

✔ Skole – kompetanseløft på alle nivå.

✔ Større fokus på tidlig innsats allerede i barnehagene.

✔ Etablere kantine på Ungdomsskolen.

✔ øyerskolen skal ha psykiatrisk sykepleier og lett tilgang til psykolog.

✔ Interkommunalt barnevern, PPT og NAV – større fagmiljø er viktig!

✔ Støtte opp om private barnehager herunder omgjøre Vidarheim fra kommunal til privat – og da gjerne som friluftsbarnehage.

✔ Sikre de myke trafikanter med godt utbygde gang- og sykkelstier samt tilrettelegge hjertesoner rundt skolene.

✔ Samle kommunale helsetjenester for å sikre ett fremtidsrettet fagmiljø og kompetanse.

✔ Beboere på sykehjem skal få en times valgfri aktivitet om dagen.

✔ Sikre full utnyttelse av øyer Helsehus- ingen ventelister på sykehjemsplasser.

✔ Jobbe aktivt med arbeidsgivere i kommunen for å realisere Regjeringens inkluderingsdugnad.

✔ Støtte opp om et rikt, inkluderende og mangfoldig kultur- og idrettsliv i kommunen og anerkjenne viktigheten av frivillig arbeid.

✔ Naturopplevelser og friluftsliv er verdifulle ressurser som bør videreutvikles og ivaretas.

✔ Næringsutvikling, være en ja-kommune,styrke og støtte næringslivet i kommunen.

✔ Rullering av sentrumsplanen for å sikre utvikling i øyer sentrum

✔ Sikre et godt kollektivtilbud i hele kommunen.

✔ Støtte lokal matproduksjon.

✔ Positive til strukturendringer, innovasjon og vekst innen landbruket.

✔ I samarbeid med ledelsen i felleslandbrukskontor for Lillehammer-regionen vil vi starte rullering av kommunedelplanlandbruk.

✔ Sikre vedlikehold av vann/avløp, elforsyning og IKT-infrastruktur.

✔ Redusere eiendomsskatten, med fjerning på sikt.

✔ øyer Høyre er positive til større kommuner.