Arne H. Krumsvik

  • BF 11 Stovner

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Bydelsutvalg BF 11 Stovner 2015 2017
Medlem Bydelsforening BF 11 Stovner 2011 2012
Medlem Bydelsforening BF 11 Stovner 2015 2017