Bibi Thaiba Musavi

  • BF 14 Nordstrand
  • Varamedlem - BF 14 Nordstrand - Bydelsutvalg
  • 45030532
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 14 Nordstrand 2015 2019