Ekrem Ari

Ekrem Ari

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 12 Alna 2015 2019
Medlem Bydelsutvalg BF 12 Alna 2011 2015