Ivar Johan Haug

  • Hurum Høyre
  • Varamedlem - Hurum Høyre - Kommunestyret
  • Varamedlem - Hurum Høyre - Foreningsstyret
  • 41564381
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Hurum Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Hurum Høyre 2015 2015