Jawad Azadmehr

  • BF 01 Gamle Oslo
  • DKSF
  • Varamedlem - BF 01 Gamle Oslo - Bydelsutvalg
  • 99248814
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 01 Gamle Oslo 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2015 2015
Medlem Bydelsforening BF 01 Gamle Oslo 2013 2015