Jon Henrik Stenrud

  • BF 06 Ullern
  • Varamedlem - BF 06 Ullern - Bydelsutvalg
  • 2240 2900
  • 97128550
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 06 Ullern 2011 2015
Varamedlem Bydelsutvalg BF 06 Ullern 2015 2019
Medlem Bydelsforening BF 06 Ullern 2013 2015