Karoline Angell Fixdal

  • BF 03 Sagene
  • DKSF
  • Varamedlem - BF 03 Sagene - Bydelsutvalg
  • 40473370
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 03 Sagene 2015 2019