Kristian Haugan

  • Rauma Høyre
  • Varamedlem - Rauma Høyre - Kommunestyret
  • 99030315

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Rauma Høyre 2003 2015
Varamedlem Kommunestyret Rauma Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Rauma Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Rauma Høyre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Rauma Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Rauma Høyre 2007 2007