Nosherwan Afzal

  • BF 11 Stovner

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 11 Stovner 2015 2016