Ragni Arnesen

  • BF 12 Alna
  • Oslo Senior Høyre
  • Varamedlem - BF 12 Alna - Bydelsutvalg
  • Kasserer - BF 12 Alna - Bydelsforening
  • 95757100
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 12 Alna 2015 2019
Medlem Bydelsforening BF 12 Alna 2010 2011
Medlem Bydelsforening BF 12 Alna 2013 2013
Kvinneforumansvarlig Bydelsforening BF 12 Alna 2011 2012