Tone M Nøkleby

  • BF 11 Stovner
  • Varamedlem - BF 11 Stovner - Bydelsutvalg
  • 98807777
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 11 Stovner 2015 2019