Trygve Stene

  • BF 04 St. Hanshaugen
  • Medlem - BF 04 St. Hanshaugen - Bydelsutvalg
  • Kasserer - BF 04 St. Hanshaugen - Bydelsforening
  • 93480015
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Bydelsutvalg BF 04 St. Hanshaugen 2015 2019
Varamedlem Bydelsutvalg BF 04 St. Hanshaugen 2015 2015
Medlem Bydelsforening BF 04 St. Hanshaugen 2013 2014
EU-ansvarlig Bydelsforening BF 03 Sagene 2003 2007