Foto: Colourbox.com

Barn, familie og inkludering i regjeringStrategi mot barnefattigdom

Regjeringen viderefører hovedsatsingen på familie- og oppvekstområdet i budsjettet for 2016,  Barn som lever i fattigdom – Regjeringens strategi (2015–2017). Barnefattigdomsstrategien er den første i sitt slag. Strategien tar utgangspunkt i at barnefattigdom er et sammensatt problem. Ikke alle barn i lavinntektsfamilier har nødvendigvis dårlege levekår, men samspillet mellom sosiale, helsemessige og økonomiske utfordringer over tid forsterker ofte hverandre og øker risikoen for marginalisering og fattigdom. Tiltakene i strategien er fordelte på syv innsatsområder:

 1. Forebygging ved å styrke utsatte barnefamilier
 2. Gjennomføring av utdanningsløp – barnehage og skole
 3. Deltakelse og inkludering – fritid, kultur og idrett
 4. Et godt helsetilbud til alle barn og unge
 5. Tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre
 6. Forsking og statistikk
 7. Ansvars- og kompetansedeling – stat, kommune og frivillig sektor
I forbindelse med satsingen har regjeringen blant annet økt bevilgningene til tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjon for ungdom med 20 millioner kroner, beligningen  til tilskuddsordningen til tiltak for å følge opp barn av psykisk syke og rusmisbrukere (basert på Modellkommuneforsøket) med 19 millioner kroner, og økt bevilgningen til tilskotsordningen Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom med 8 millioner kroner.

Sterkere familievern mot vold og konflikter

Regjeringen har styrket familievernet med 71,4 millioner for å hjelpe familier med høyt konfliktnivå og har gitt familievernkontorene større ansvar for å følge opp biologiske foreldre som mister omsorgen for sine barn. Regjeringen  vil øke budsjettet til familievernet ytterligere med fem millioner i 2016 for å gi fleire barn tilbud om barnesamtaler ved samlivsbrudd.

Økt tilskudd til bosetting av flyktninger

Integreringstilskuddet er økt med over 300 millioner kroner siden 2014 for å øke bosettingen i kommunene, og for 2016 foreslår regjeringen ytterligere 50 millioner kroner til et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. Det blir også foreslått å styrke det særskilte tilskuddet ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 milioner kroner. Ved bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker, kan kommunene få ekstra tilskudd på grunnlag av dokumenterte behov. Regjeringen styrket tilskuddet i 2015.

Styrket innsats mot vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom

Regjeringen har lagt frem en tiltaksplan som skal bidra til å forhindre og forebygge vold og seksuelle overgrep og sørge for at barn og ungdom som utsettes for vold og seksuelle overgrep, sikres tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor. I planen rettes innsatsen mot følgende områder:

 • Forebyggende arbeid og godt foreldreskap
 • Det offentliges ansvar
 • Barn og ungdoms egen deltakelse
 • Tverrfaglig samarbeid og frivillig sektor-
 • Rett hjelp til rett tid
 • Forskning og kompetanse

Større valgfrihet for foreldre

Kontantstøtten er økt til 6000,- kroner per måned for å gi foreldre en større frihet i valg av omsorgsform i barnas andre leveår.

Styrking av foreldre- og barnsentrene for å bedre omsorgen for barn

Et opphold i senter for foreldre og barn kan være nødvendig for å evaluere barns utvikling, familiens hjelpebehov og foreldrenes omsorgsevne. Dette vil gjøre det enklere for barnevernet å se hvilke hjelpetiltak som trengs for å sikre barn god omsorg.

Gratis kjernetid i barnehage for familier med lav inntekt

Fra 1. august 2015 er det innført en ny ordning med gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer i familier med lan inntekt. Dette gjelder også for barn av foreldre som deltar i introduksjonsordningen. I tillegg er det satt av utviklingsmidler til videre forsøk med gratis kjernetid for andre grupper barn. I enkelte forsøksordninger er dette knyttet til aktivitetsplikt, som innebærer at foreldre til barn som skal ha rett til gratis barnehage, for eksempel må delta på norskopplæring, utdanning eller arbeidsliv. Det er også avsatt utviklingsmidler, slik at flere kommuner kan aktivisere minoritetsforeldre med barn i barnehagealder.

Større frihet til familien i foreldrepermisjonsordningen

Den enkelte familie bør få mer frihet til å styre sin egen hverdag og livssituasjon. Vi har derfor økt fellesdelen i foreldrepermisjonen med 8 uker, som den enkelte familie står fritt til å fordele. Antall uker forbeholdt far er redusert fra 14 til 10 uker.

Forslag for å redusere antall omsorgsovertakelser

Regjeringen har foreslått å gi barnevernet mulighet til å pålegge flere former for hjelpetiltak for å kunne redusere antall omsorgsovertagelser.

Eksempler på tiltak som skal kunne pålegges istedenfor omsorgsoverdragelse, er:

 • Kompenserende tiltak som barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak og støttekontakt.
 • Omsorgsendrende tiltak som ulike former for foreldreveiledning og opphold i sentre for foreldre og barn.
 • Kontrolltiltak som tilsyn, urinprøver og meldeplikt.

Forsøk for å styrke kommunenes ansvar for barnevernet

Kommuner som ønsker større oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet, kan nå søke om å bli med i en forsøksordning. Hovedformålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap som kan bidra til gode endringsprosesser når ny ansvarsdeling skal innføres på nasjonalt nivå.

Forslag om minstekrav til norskkunnskaper og samfunnskunnskap

Regjeringen har foreslått endringer i statsborgerloven ved å innføre minimumskrav til muntlige norskkunnskaper, samt krav til bestått prøve i samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap. De nye kravene gjelder for personer i alder 18 – 67 år ved søknad om statsborgerskap etter 7 års botid i Norge.

Sikre LHBT-personers rettigheter og aktiv motarbeide diskriminering

Regjeringen har fremmet forslag om muligheten til å skifte juridisk kjønn, uten å måtte gå igjennom en medisinsk vurdering og behandling. Det er igangsatt arbeid med å utarbeide en ny handlingsplan for bedre levevilkår for LHBT-personer.

Vi har også:

 • Etablert nye portaler for pensjonsprodukter og strømpriser for å forenkle forbrukernes hverdag, samt gi bedre oversikt over markedet.
 • Etablert tilskuddsordning på 11,5 millioner kroner for voldsutsatte barn.
 • Styrket barnevernsbarns skolegang med 10 millioner kroner.
 • Regjeringen fremmet forslag om at Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996. Forslaget ble vedtatt i Stortinget 15. juni 2015.  Dette vil styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernssaker og barnebortføringssaker. Dette er spesielt viktig i lys av den internasjonale kritikken som har kommet mot norsk barnevern.

Les mer om vår politikk på dette området

Rapporten: Hva har regjeringen og samarbeidspartiene fått til per mars 2016Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: