Foto: colourbox.com

Kultur i regjeringEn sterk frivillig sektor

Regjeringen har lansert Frivillighetserklæringen, som anerkjenner frivillighetens selvstendighet. Erklæringen sier det skal legges til rette for frivillighetens deltakelse i politiske prosesser, blant annet gjennom tidlig involvering og lange nok høringsfrister. I tillegg er det vedtatt en rekke tiltak som skal redusere byråkrati og politisering, samt styrke økonomien i frivillig sektor:

  • Høyere beløpsgrenser for gavefradrag.
  • Høyere beløpsgrenser for lønnsoppgaveplikt.
  • Høyere beløpsgrenser for arbeidsgiveravgiftsplikt.
  • Fortsette arbeidet med momskompensasjonsordningen for å sikre at den er enkel, forutsigbar og fremmer frivillig aktivitet. Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er på et rekordhøyt nivå, og frivilligheten fikk i 2014 tilbake over 8 av 10 kroner. Ordningen er av stor betydning for frivilligheten. Den bidrar til å sikre organisasjonene frie inntekter som kan disponeres i tråd med organisasjonenes egne formål og prioriteringer.
  • Etablert en samlet oversikt på regjeringen.no/frivilligtilskudd over nesten 140 statlige  tilskuddsordninger som Frivilligheten kan søke på. Slik blir det enklere for organisasjonene å  finne og forholde seg til de ulike ordningene.
  • Lansert ”Veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdoms-  organisasjoner” som gjør det enklere for kommuner å samarbeide med frivillig sektor.

Fra 2015 fjernet Regjeringen innmeldingsavgiften til Frivillighetsregisteret for å gjøre det enklere for mindre organisasjoner å registrere seg. En løsning for integrasjon av organisasjonenes medlemsregistre har blitt utviklet i tett samarbeid med frivillig sektor. Dette vil gjøre det enklere for organisasjonene å innrapportere opplysninger til Brønnøysundregistrene.

Sterkere kulturliv med privat finansiering

Regjeringen mener det er vesentlig å styrke engasjementet for kulturlivet fra næringslivet og private, i tillegg til offentlig støtte. Regjeringen foreslår i 2016 å utvide gaveforsterkningsordningen til flere områder av kultursektoren, herunder musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Samtidig foreslås bevilgningen økt med 15 mill. kroner til 45 mill.

Satsing på unge kunst- og kulturtalentarbeid gjennom Talent Norge

Med Talent Norge styrkes offentlig-privat samarbeid på kulturfeltet ytterligere. Regjeringen har lagt til rette for en målrettet styrking av talentsatsingen, slik at flere unge talent får anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.

Mer til idrett og kulturformål på tippenøkkelen

Regjeringen har fullført tippenøkkelendringen, blant annet for å sikre raskere utbygging av lokale anlegg. Over en milliard kroner går nå til bygging av idretts-anlegg og over 600 millioner kroner til kulturformål.

En profesjonell filmbransje med sunn økonomi

Regjeringen har lagt frem nye mål for filmpolitikken; Filmtilbudet bør være bredt og variert og av høy kvalitet, og publikum skal kunne nyte godt av filmene, uavhengig av hvor de bor og hvilke plattformer de vil bruke. Med styrket universell utforming skal vi også sørge for at innholdet blir tilgjengelig for alle. Regjeringens forslag om en insentivordning for film opprettes med virkning fra og med 2016. Det settes av 45 mill. kroner til en refusjonsbasert insentivordning for internasjonale og nasjonale produksjoner.

Én felles, lav momssats for papiraviser og e-aviser

Regjeringen rydder nå opp med felles momsfritak for papiraviser og e-aviser. Gjennom godkjenningen av merverdiavgiftsfritaket fra ESA for elektroniske nyhetstjenester, har vi nå en likebehandling av nyheter på papir og i elektronisk form. Med dette gir regjeringen et avgjørende bidrag til et fortsatt mediemangfold for norske brukere.

Regjeringen løfter folkebibliotekene

Regjeringen la høsten 2015 frem en nasjonal bibliotekstrategi, og regjeringen vil med denne videreføre og styrke statens arbeid for folkebibliotekene.  Strategien fremmer konkrete løsninger for å styrke folkebibliotekene som aktive formidlere av kunnskap og kulturarv, og legger til rette for folkebibliotekene som aktuelle og uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.

Bred satsing på korfeltet

Kor er et inkluderende kunst- og kulturuttrykk med mange positive effekter, også for folkehelsa. Regjeringen bevilget i budsjettet for 2015 nær 30 millioner kroner og ga med dette korfeltet et stort løft fra bredde til topp. Dette gir også barn og unge flere muligheter til å delta i og bruke gode kulturtilbud. Denne satsingen videreføres i 2016.

Et sterkt NRK i et mangfoldig medietilbud

Regjeringen vil både ha et sterkt NRK, og sikre et medie-mangfold med virksom konkurranse utenfor NRK. NRK-plakaten blir mer overordnet og prinsipiell, og medietilsynet får ansvaret for å godkjenne nye NRK-tjenester.  NRKs arkiver skal åpnes mer, og universell utforming styrkes med konkrete krav til tegnspråk, lydtekst og synstolkning for NRKs samlede tilbud.  Et mediemangfoldsutvalg skal i en offentlig utredning vurdere hvordan vi best sikrer et godt og mangfoldig nyhets- og medietilbud.

Fjernet forbud mot proffboksing, poker-NM og private pokerlag

Regjeringen vil gi mer frihet og tillit til den enkelte. Som ledd i dette er det særnorske forbudet mot proffboksing fjernet, mindre, private pokerlag avkriminali-sert, og det er åpnet for poker-NM i regulerte former til inntekt for frivillige formål.

Ansvarlig spillpolitikk og styrking av frivilligheten

Regjeringen har åpnet for lotterier for humanitære organisasjoner og ryddet opp i lotteriregelverk. Opp-rettelsen av flere ikke-vanedannende lotterikonsepter kan styrke frivilligheten. 5 lisenser på 300 millioner er utlyst fra lotteritilsynet. De store humanitære organisasjonene prioriteres.

En mer fremtidsrettet bransjeavtale

Regjeringens litteraturpolitikk skal være til beste både for leserne, forfatterne og utviklingen av litteraturen. Målet er bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, som også skal være godt tilgjengelig i hele Norge. Regjeringen har derfor erstattet bokloven med en mer fremtidsrettet bransjeavtale.

Gaveforsterkningsordningen

Regjeringen innførte i 2014 en ny, rammestyrt gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. Regjeringen vil gjennom gaveforsterkningsordningen og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser styrke den private finansieringen av kulturlivet. Ordningen ble introdusert i museumssektoren, og ble fra 2015 utvidet til en større gruppe museer og museumsformål. Regjeringen foreslår i 2016 å utvide gaveforsterkningsordningen til flere områder av kultursektoren, herunder musikk, litteratur og scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Samtidig foreslås bevilgningen økt med 15 mill. kroner til 45 millioner kroner.

Det frivillige kulturfeltet ønsker tettere samarbeid

I tråd med Regjeringens strategi mot barnefattigdom har Kulturdepartementet lyst ut midler til pilotprosjekter og ubyråkratiske løsninger for at flere barn og unge får mulighet til å delta i organisert frivillighet, uavhengig av familieøkonomien. Denne ordningen videreføres med 10 mill. kroner i 2016.

Styrker den kulturelle skolesekken (DKS)

Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig styrke ordningen med 12,2 millioner kroner. For å sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, høyere og jevnere kvalitet på elevenes kulturtilbud, og videreutvikling av ordningen innenfor alle kunstuttrykk, får dagens Rikskonsertene nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS.


Les mer om vår politikk på dette området
Rapporten: Hva har regjeringen og samarbeidspartiene fått til per mars 2016
Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: