Foto: Colourbox.com

Nordområdene i regjeringRegjeringen har styrket satsingen i nordområdene betydelig med en økning på 30 prosent siden 2013. Vi skal føre en aktiv politikk for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping. Vi satser på innovasjon og nyskaping i tillegg til miljø og bærekraft. I 2016 styrker regjeringen innsatsen spesielt innen næringsrettetkunnskap, infrastruktur og beredskap, med nye satsninger på til sammen om lag 240 millioner kroner:
• Styrket militær tilstedeværelse i nordområdene (Orion og u-båt)
• Styrket beredskap gjennom forlenget seilingssesong for Sysselmannens tjenestefartøy
• Økt bevilgning til geologisk kartlegging i nordområdene
• MARKOM2020 (oppfølging av maritim strategi)
• Utbedring av havn Longyearbyen

Her er flere eksempler på hvordan regionens vekstkraft er styrket:
• 23. konsesjonsrunde; åpning og utlysing av oljeblokker i Barentshavet Sørøst.
• TFO 2013 (tildeling i forhåndsdefinerte områder).
• Økt tilgang på nye arealer på modne områder på norsk sokkel (TFO2014).
• Gitt konsesjon til kraftlinjen Balfsjord-Skaidi som sikrer forsyningssikkerheten i Nord-Norge fra Nordland til Finnmark.
• Styrke Oljedirektoratets tilstedeværelse i nord.
• 25 millioner kroner til oppstart av byggingen av et nybygg for Framsenteret i Tromsø.
• Nytt såkornfond til Nord-Norge; 150 millioner kroner i investeringskapital hvor private investorer bidrar med minst tilsvarende beløp. Dette vil bøte på mangelen på risikovillig kapital og bidra til flere nyetableringer i nord.
• Gitt klarsignal til bygging av nytt bygg til om lag 100 millioner kroner på Campus Bodø ved Universitet i Nordland.
• Senter for nordområdelogistikk/Center for High North Logistics (CHNL) sikres videre drift gjennom å bli en del av Universitetet i Nordland.
• 40 millioner kroner til geologisk kartlegging i nordområdene/Barentshavet. Dette er kunnskap som kan skape grunnlag for fremtidig næringsvirksomhet.
• Midler til Norges deltakelse i EUs program for satellittbasert jordobservasjon Copernicus (138,3 millioner kroner i 2016)
• Ny tilskuddsordning for nordområdene – Arktis 2030 - for å realisere prioriteringene i nordområdesatsingen gjennom prosjekter med offentlige og private aktører. Den nye ordningen har en ramme på 340 millioner kroner for 2016.
• Bedre infrastruktur; regjeringen har økt den statlige rammen for veiprosjekter i nord ut over NTP 2014-2023, for eksempel E6 vest for Alta og E6 Helgeland nord. Vi har også bevilget midler til E105 mellom Kirkenes og grensen til Russland, slik at den blir tidligere ferdig.
• Avinor har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av en ny lufthavn i Bodø på oppdrag av samferdselsministeren.
• 40 millioner kroner til oppstart av en miljø- oljevernbase i Lofoten/Vesterålen.
• Beredskapen styrket; redusert responstiden for helikopterberedskap vesentlig gjennom en bevilgning på 9,6 millioner kroner til Bardufoss.
• Ny avtale med Barentssekretariatet for å styrke folk-til-folksamarbeidet med Russland; Utenriksdepartementet har nylig inngått en ny treårig avtale med Barentssekretariatet på 140 millioner kroner, en økning på 18 millioner kroner.
• Styrket nordområdediplomatiet overfor de øvrige arktiske landene, EU, sentrale europeiske land og de nye asiatiske observatørlandene.
• Intensivert kontakten og samarbeidet med USA om arktiske spørsmål generelt og Arktisk råd spesielt under deres formannskapsperiode (2015 – 2017).
• Utbygging av statlige fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerianlegg. Flere av disse kommunene ligger i Nord-Norge (økning på NOK 360 millioner kroner totalt).
• 325 millioner kroner til belønningsordning for kollektivtransport som åpner for økt planlegging og avtaler med for eksempel Tromsø.
• 5,7 millioner kroner til Studiesenter Finnsnes (bevilget under Universitetet i Tromsø) i budsjettforliket.
• En større del av Forsvarets operative aktiviteter er nå flyttet nordover. Det betyr flere seilingsdøgn og flytimer, og flere øvelser Øvelsen Cold Response ble utført i feburar og mars 2016 med 15000 soldater fra 14 land. I mars 2015 ble øvelsen «Joint Viking» med 5000 soldater fra alle forsvarsgrener gjennomført i Finnmark. I mai 2015 deltok nær 5000 mannskaper fra ca. ti land i den NATO-ledede ubåtøvelsen «Dynamiv Mongoose» i norske farvann. I mai og juni 2015 deltok 115 fly og 4000 mannskaper fra ni nasjoner i øvelsen «Arctic Challenge Exercise» over det nordlige luftrommet i Norden, med Bodø som den norske flystasjonen. Flere store HV-øvelser er også gjennomført.
• Bidratt til tryggere skipsfart; ledet arbeids-gruppen i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) som har vedtatt Polarkoden.
• Styrke Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene med maritime patruljefly (Orion) (FD 35 millioner kroner) og ubåter (FD 62,1 millioner kroner).
• Styrket beredskap gjennom å forlenge seilingssesongen for Sysselmannens tjenestefartøy (JD 18 millioner kroner).
• Økt bevilgning til geologisk kartlegging i nordområdene (OED 40 millioner kroner).
• Markom2020-prosjektet (et samarbeid om å videreutvikle den maritime profesjonsutdanningen og fagskoleutdanningen i Norge som oppfølging av ny maritim strategi) (KD 38,5 millioner kroner).

Her kan du se en tabell over oppfølging av regjeringens nordområdesatsing for 2016

Les mer om vår politikk på dette området

Rapporten: Hva har regjeringen og samarbeidspartiene fått til per mars 2016


Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: