Foto: Colourbox.com

Olje og energi i regjeringNytt leteareal på norsk sokkel for første gang på over 20 år

Regjeringen har gjort nye oljeblokker tilgjengelig på norsk sokkel for første gang på over 20 år (Barentshavet sørøst). Områdene vil gi vekst, verdiskaping og sysselsetting i mange tiår fremover.

Regjeringen har også tildelt oljeblokker i de modne områdene på norsk sokkel (TFO2013/2014), samt blokker i forhåndsdefinerte områder. Dette gir sel-skapene økt forutsigbarhet, flere blokker å kunne lete i, og mulighet for raskere utvikling og utbygging av funn på norsk sokkel. På denne måten legger regjeringen til rette for verdiskapning i hele landet.

Klarsignal for nåtidens største industrielle prosjekt; Johan Sverdrup

Regjeringens arbeid med planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet, nåtidens største industrielle prosjekt, har vært en av våre viktigste prioriteringer. Feltet vil skape arbeidsplasser og gi store ringvirkninger for hele Norge. Viktige kontrakter har blitt tildelt norske selskaper som leverer til olje- og gassektoren. Olje- og energidepartementet godkjente i august 2015 planene for første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet. Norges største industriprosjekt skal nå bygges ut i henhold til planene.

Styrket forsyningssikkerhet for Norge og Europa

Regjeringen har gitt konsesjon til kraftlinjen Balsfjord Skaidi fra Troms til Vest Finnmark for å sikre økt forsyningssikkerhet og legge til rette for økt vekst og verdiskaping i hele landsdelen. Uten denne linjen vil man heller ikke ha anledning til å bygge ut industri, petroleumsnæringen og arbeidsplasser i stor skala i regionen.

Regjeringen har gitt konsesjon til byggingen av to undervannskabler til Tyskland og Storbritannia. Dette bidrar til at norsk fornybar energi kan erstatte fossil ener-gi i Europa, samt legge forholdene til rette for grønn verdiskaping i Norge. Det styrker også forsyningssikkerheten og øker robustheten i kraftleveransene i Norge.

Mer forskning og utvikling innen energi

Regjeringen har styrket forskning og utvikling innen energi:

  • Klima- og energifondet er styrket med 18,5 milliarder. Fondet vil øke til 62,75 milliarder i  2016. Dette er 12,75 milliarder mer enn ambisjonen i klimaforliket.
  • Styrket energi- og petroleumsforskning gjennom Norges forskningsråd med 47 millioner kroner.
  • Styrket energiforsking med 11,8 millioner (totalt 369 millioner).

Kommuner kan tildele vindkraftkonsesjoner

Regjeringen har gitt kommunene myndighet til å gi konsesjoner til små vindkraftanlegg med opp til 5 vind-møller á 1MW. Tidligere har alle konsesjonsbehandlinger vært gjort av Norges vassdrags- og energi-direktorat og Olje- og energidepartementet. I tillegg til å styrke kommunene selvråderett, forenkler regjeringen praksis og redusere byråkrati i forbindelse med etablering og utbygging av vindkraft. 

Bedre avskrivningsregler for vindkraft

Avskrivingsregler for vindkraftverk er endret for å sikre like rammevilkår i Norge og Sverige. Derfor har regjeringen valgt å gi avgiftslette til vindkraftverk i Norge, slik at flere av utbyggingene kan komme i Norge, og rammevilkårene blir likere mellom landene.

Bedre rammevilkår for småkraftverk

Rammevilkårene for småkraftverk er bedret ved å heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraftverk og ved å gi skattelette. Regjeringen har endret reglene, slik at småkraftverkene bygget etter 2004 og før 2012 får avgiftslette, blir inkludert i overgangsordningen, og nå får delta i den grønne sertifikatordningen.

Gitt likere konkurransevilkår med andre europeiske raffinerier

Sertifikatplikten for petroleumsraffineriene i Norge er fjernet for å sikre at de norske raffineriene har likere konkurransevilkår med andre raffinerier i Europa.

Vi har også:

  • Styrket Petoro med 6,3 millioner kroner og Oljedirektoratet med 6 millioner kroner.
  • Utarbeidet egen strategi for å nå målet om et fullskala CCS-anlegg innen 2020. Vi samarbeider med EU om et felleseuropeisk prosjekt (ROAD) og jobber videre med en løsning i Norge.
  • Fjernet kompetanseforskriften som tallfestet krav til bemanning i kraft- og nettselskaper.   Fjerningen bidra til avbyråkratisering og forenkling, samtidig som konsesjonærer som   velger å sette ut oppgaver, fortsatt er ansvarlig for at disse utføres i henhold til krav i lov,    forskrift og konsesjoner.
  • Sendt på høring et lovforslag om endring i energiloven, som innebærer at alle nettselskap-  er må ha et selskapsmessig og funksjonelt skille.
  • I gang med en helhetlig energimelding. Dette er den første av sitt slag hvor energiforsyning,  klimautfordring og næringsutvikling sees i sammenheng. Meldingen legges frem våren 2016.
  • Den nye nettsiden strømpris.no gjør det enklere for forbrukerne å få oversikt over strømpriser og å bytte leverandør.

Les mer om vår politikk på dette området

Rapporten: Hva har regjeringen og samarbeidspartiene fått til per mars 2016


Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: