Foto: Colourbox.com

Samferdsel i regjeringRedusert vedlikeholdsetterslep på vei og jernbane

Bevilgning til vedlikehold og fornying av riksveier er økt med 66% sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag i 2014. Tilsvarende er satsingen på jernbanevedlikehold og fornying økt med 53%.

Reform og vesentlig styrking av jernbanen for folk og næringsliv

Bevilgningen til jernbane er økt med cirka 50% siden regjeringsskiftet, og det er i 2015 cirka 100 flere tog på jernbanen hver dag sammenlignet med 2014. Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen ”På rett spor”, som legger opp til en stor reform av jernbanen i Norge. En rekke andre grep er gjort for å forbedre jernbanen og gjøre tog til et mer attraktivt valg:

 • Rutetilbudet på Østlandet forbedret med flere avganger.
 • Fått på plass totimersfrekvens mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og forlenget  timesfrekvensen på Trønderbanen til Melhus fra desember 2014.
 • Fått på plass flere nye vognsett til NSB ved å øke statens kjøpsgarantier.
 • Startet anleggsarbeidet med Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen, (dobbeltspor  strekningen Oslo-Ski) 
 • Besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av InterCity-satsingen på Østlandet.
 • Satt i gang kommunedelplan for strekningen Sandnes-Nærbø, og fremskyndet bygging av  perronger på Jærbanen for å tilrettelegge for lengre vognsett.
 • Tatt beslutninger som har fremskyndet arbeidetmed ny godsterminal i Bergens- og  Trondheimsregionen.
 • Iverksatt reform for godsterminaler på jernbane, for mer effektiv drift for derigjennom å øke  jernbanens konkurransekraft.
 • Iverksatt en rekke beredskapstiltak innenfor godsframføring for å styrke jernbanens leveranser, blant annet ved økt tilgang til reservelokomotiv, beredskapsterminaler.
 • Sikret rasjonell fremdrift i jernbaneutbyggingen Farriseidet-Porsgrunn, fremskyndet bevilgninger på 200 millioner kroner.
 • Slått fast at Horten skal ha jernbanestasjon i forbindelse med planlegging av nytt dobbelt-  spor på strekningen Nykirke-Barkåker.
 • Iverksatt arbeidet med konseptvalgutredninger vedrørende sammenkobling av Vestfold- og  Sørlandsbanen (Grenlandsbanen), samt Gjøvikbanen (sammen med RV4).
 • Igangsatt samarbeid med svenske myndigheter om å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo og  Gøteborg.
 • Enighet mellom statsministrene Löfven og Solberg om å innlede dialog mellom Sverige  og Norge for å konkretisere et samarbeid om felles infrastrukturtiltak med vekt på jernbane.

Nytt veiselskap

Det er besluttet å opprette et nytt veiseselskap som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikehold sju større veistrekninger de neste 20 årene. Ved at de får et slikt helhetlig oppdrag, vil de kunne bygge og planlegge sammenhengende, heller enn den tradisjonelle stykkevis- og deltløsningen. Strekningene som selskapet skal starte med:

 • E39 Lyngdal – Ålgård
 • E18/E39 Kristiansand – Lyngdal
 • E18 Langangen – Grimstad
 • E6 Kolomoen – Moelv
 • E6 Moelv – Ensby
 • E6 Ulsberg – Melhus
 • E6 Ranheim - Åsen

Prosjektene skal gjennomføres over en periode på 20 år med en total ramme på 130 milliarder.

25 veiprosjekt fremskyndet

Mer enn 25 veiprosjekt er fremskyndet gjennom økte bevilgninger, raskere beslutninger og forenklede planprosesser. Fremskyndelsen av åpningen av E18 i Vestfold er et eksempel på dette.

Nytt infrastrukturfond

Det er opprettet et infrastrukturfond hvor avkastningen hittil i hovedsak er brukt på vedlikehold av infrastruktur for å sikre stabile bevilgninger til formålet. Fondet er i 2015 på 70 milliarder, og målet er 100 milliarder innen 2017.

Reform i bompengesektoren Regjeringen jobber med en bompengereform som blant annet skal redusere antall bompengeselskaper fra 60 til mellom 3 og 5. Målet er at dette skal gi billigere bompasseringen og mindre byråkrati. Regjeringen ønsker også å innføre en rentekompensasjons-ordning for bompengelån, slik at staten tar mer av finansieringskostnaden ved veien. Regjeringen har i tillegg:

 • Fjernet bomstasjoner på sju strekninger.
 • Redusert bompengegjelden flere steder.

Ryddigere forhold i transportsektoren

Regjeringen har firedoblet kontroller av vogntog, krav om vinterdekk for tunge kjøretøy, innført krav om bompengebrikke for tunge kjøretøy og tillatt bruk av hjullås for å stoppe verstingene, samt intensivert arbeidet med opprettelse av døgnhvileplasser.

Nytt parkeringsregelverk

Etter 8 år uten politisk avklaring har regjeringen levert forslag til nytt lovverk for parkeringsbransjen. Forbrukervernet og forutsigbarhet står i fokus. Regjering-en foreslår blant annet standardiserte bøtesatser som er lavere enn det som er tilfellet mange steder i dag, samt lavere satser ved mindre alvorlige forseelser.  Forslaget vil gi grunnlag for et felles regelverk for all parkeringsvirksomhet med klare plikter og rettigheter for både de som skal parkere og de som vil tilby slik tjeneste. Det foreslås også opprettet en felles klagenemnd for å avgjøre tvister mellom disse.

Luftfarten løftet til nye høyder

En rekke grep er gjort for å forbedre norske lufthavner og gi norske flypassasjerer en bedre opplevelse:

 • Besluttet å innføre en prøveordning med forenklet transfer ved Gardermoen.
 • Satt et tak på utbytte fra Avinor på 500 milliarder i perioden 2014-2017. Den nye utbyttepolitikken har bl.a. gjort det mulig å gjennomføre viktige investeringer i lufthavnene, for eksempel ny terminal på Flesland og å fremskynde utbyggingen av utenriksterminal  på Tromsø Lufthavn med tre år.
 • Satt i gang en utredning av de samfunnsøkonomiske sidene ved å flytte lufthavna i Bodø.
 • Gitt konsesjon til Arendal Lufthavn Gullknapp i Aust-Agder.
 • Gitt Moss Lufthavn Rygge mulighet til å ta imot flere passasjerer og utvide flyplassens åpningstid, slik at de kan få utvide med flere flyruter.
 • Igangsatt arbeid med konsesjonssøknad for Polarsirkelen lufthavn i Nordland.

Vi har også:

 • Økt fartsgrensen til 110 km/t på en rekke trygge motorveistrekninger.
 • Bedret kollektivtilbudet og stimulert til økt kollektivutbygging regionalt og lokalt:

- Vedtatt handlingsplan for kollektivtransporten  o Staten skal ta 50% av tunge investeringer i kollektiv infrastruktur i de fire største byene.

- Statlig bevilgning til kollektivtrafikken gjennom belønningsordningen i de ni største   byområdene ligger 30% over planlagt nivå i gjeldende Nasjonal transportplan.

- Besluttet å opprette selskap for å etablere nasjonal reiseplanlegger.

 • Gitt grønt lys for ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen.
 • Lagt til grunn at E39 Stavanger-Kristiansand skal planlegges som firefeltsvei, ikke to- /trefelt som  vedtatt av forrige regjering.
 • Raskt avklart trasévalg for deler av ferjefri E39.
 • Forbedret ferjetilbudet:

- Ekstra ferje på E39 Halsa-Kanestraum.

- Lagt til grunn 20 minutt frekvens på ferjestrekningen Anda-Lote.

 • Initiert arbeid for å styrke miljøsatsingen i ferjesektoren.
 • Sikret mer enhetlig standard på vegnettet.
 • Iverksatt arbeid for mer liberal praktisering av skilting til service- og næringsvirksomhet.
 • Økt bruk av statlig plan på store veiprosjekt.
 • Iverksatt arbeid med å forenkle planlegging og regler, samt kutte kostnader på nye vei- og sykkelveiprosjekter.
 • Innført ordning med bymiljøavtaler (Oslo/Akershus først ute) og byutviklingsavtaler.
 • Styrket satsingen på fylkesveinettet.
 • Forenklet regelverk for utrykningskjøretøy over 3,5 tonn, slik at de kan holde fartsgrense på  motorveien i stedet for 80 km/t maksfart.
 • Tillate kommunale “trygghetsalarmkjøretøy” å bruke kollektivfelt.
 • Tatt flere initiativ for å få på plass mer innfartsparkering.
 • Tatt initiativ til økt bruk av ekspressbusser.
 • Igangsatt arbeid med en ITS-lov (Intelligente transportsystem).
 • Bevilget penger for å stimulere til bedre samarbeid mellom havnene.
 • Fremskyndet planlegging av en rekke nye farledsprosjekt forut for planene i Nasjonal Transport Plan. • Iverksatt arbeid med stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing til sjøs.
 • Igangsatt arbeid med støttefylling for å stabilisere ubåtvraket på Fedje.
 • Presentert landets første Nasjonale havnestrategi og gjennomført reform av lostjenesten.
 • Igangsatt arbeidet med å revidere havne- og farvannsloven.
 • Hentet inn vedlikeholdsetterslep på tekniske installasjoner relatert til skipsfart.
 • Igangsatt arbeid med konkurranseutsetting av tårn- og sikringstjenester.
 • Igangsatt arbeidet med Nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplan).
 • Gjennomført ny postlov.
 • Økt bevilgningene til sikkerhet i ekomnettene kraftig.
 • Opprettet krise- og beredskapsrom ved Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.
 • Bidratt til at arbeidet med utbygging av ekom-infrastruktur langs jernbanen (mobildekning) nå blir  mer koordinert i et samarbeid mellom Jernbaneverket, mobilselskapene og NSB.
 • Tillatt bruk av Segway fra 1. juli 2014.
 • Ryddet i regelverket for elsykkel.
 • Foreslått strengere regler for rusmidler i trafikken.
 • Endret avgiftsregime for bruktimportert bil; biler mellom 15-30 år får reduksjon i avgiftsnivå.
 • Gjort modulvogntogordningen til en permanent ordning, noe som reduserer transportkostnadene betydelig.
 • 32 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning får nå midler til å forbedre eksisterende infrastruktur eller bygge ny.  
 • Forenklet transfer på Gardermoen, slik at passasjerer slipper å sjekke inn bagasjen på nytt.  
 • Lokaltogene stopper igjen på Steinberg stasjon.  
 • Hurtigtog mellom Oslo og Stockholm.  
 • Det blir enklere å importere drømmebilen fra utlandet.

Les mer om vår politikk på dette området

Rapporten: Hva har regjeringen og samarbeidspartiene fått til per mars 2016


Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: