Vi ruster Norge for fremtiden

Men verden omkring oss er ikke stabil. Oljeprisen har falt. Den grønne omstillingen kommer raskere. Europas nabolag både i øst og sør preges av konflikt og ustabilitet.

Regjeringen vil at Norge skal fortsette å ha høy velstand, god velferd og lav arbeidsledighet. Målet er at den enkelte skal oppleve størst mulig trygghet for sin økonomiske fremtid, visshet om hjelp i rett tid fra det offentlige hvis man rammes av sykdom eller ulykke, og at hver enkelt får muligheten til å utnytte sine evner og anlegg uavhengig av sosial bakgrunn.

Da kan vi ikke sitte stille når det skjer store forandringer rundt oss. Tvert imot trengs en aktiv politikk for økonomisk omstilling og offentlige reformer. Denne statusrapporten forteller om det Høyre-Frp-regjeringen har gjennomført så langt, i nært samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det forteller at vi arbeider hardt for å løse viktige oppgaver i dag, samtidig som vi ruster Norge for fremtiden.

Konkurransekraft for norske arbeidsplasser

Vi må skape arbeidsplassene som sikrer den enkelte en jobb å gå til og en verdiskaping som kan betale for velferdsordningene. Det skal vi gjøre samtidig som oljeprisen har falt, og norsk økonomi er i omstilling i en stadig tøffere global konkurranse. Regjeringen ruster Norge for fremtiden med rekordhøye bevilgninger til forskning og innovasjon, lavere skatter og avgifter og raskere bygging av vei og bane. Vi har utviklet strategier for økt vekst i havbruk og i maritim sektor. Vi har også senket terskelen til arbeids-markedet gjennom å myke opp arbeidsmiljøloven.

Fremtidens arbeidsplasser og velferd vil sikres av et kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv. Regjeringen styrker Norges grønne konkurransekraft gjennom en historisk satsing på miljøteknologi og fornybar energi, grønnere skatter og avgifter og et kjempeløft for jernbanen. Vi har vedtatt å bygge to kraftkabler til Europa, og vil nå ambisiøse klimamål i samspill med EU. Vi har også nedsatt et eget ekspert-utvalg som skal komme med forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft.

Et velferdsløft for eldre og syke

Bedre velferdstjenester dreier seg om å gi trygg-het for hjelp, men også om at folk får mulighet til å komme raskere tilbake i arbeid. Regjeringen skaper pasientenes helsetjeneste. Vi har forbedret kreftbehandlingen gjennom å innføre «pakkeforløp» for kreftpasientene. Vi skal ytterlige redusere unødvendig venting ved å innføre reformen fritt behandlingsvalg, som nå er vedtatt av Stortinget. Vi har styrket innsatsen for rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Vi har sørget for at staten tar større ansvar for utbygging av eldre-omsorgen og har på-begynt et kvalitets- og kompetanseløft i helse- og omsorgstjenesten. Vi har vedtatt landets første nasjonale helse og sykehusplan.

Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

Selv om Norge har gode velferdsordninger, er det for mange som faller utenfor og ikke får den hjelpen de trenger. Hvis vi forbedrer det sosiale sikkerhetsnettet, vil flere ta del i arbeidslivet og bidra til å skape fremtidens velferd. Regjeringen har lansert en strategi med en rekke konkrete tiltak mot barnefattigdom, styrket innsatsen mot rus og økt bosettingen av flyktninger for å bedre integreringen.

Regjeringen vil bygge landet

Bedre veier og kollektivløsninger er avgjørende for konkurransekraft og arbeidsplasser, velferd, miljø og klima. Regjeringen har bevilget rekordbeløp til samferdsel, besluttet å opprette et nytt veiselskap for å få fart på veibygging og lansert en jernbanereform for å gjøre tog til et mer attraktivt valg.

Kunnskap gir muligheter for alle

Ingenting er viktigere for menneskers muligheter i livet enn utdanning. Utdanning sikrer arbeid, velstand og velferd. Regjeringen har mer enn doblet satsingen på videreutdanning for lærere, vi gjennomfører et yrkesfagløft, og vi styrker kvaliteten i høyere utdanning og forskning.

Trygghet i hverdagen og styrket beredskap

Fordi vi ønsker et samfunn der folk har frihet og armslag, må vi sørge for trygghet i hjem, nærmiljø og samfunn. Regjeringen har fått bredt flertall for nærpolitireformen, styrket politi og domstoler og intensiverer innsatsen mot organisert kriminalitet. Sammen med LO og NHO har vi også lansert en strategi mot arbeidslivskriminalitet. For å ruste landet til å håndtere fremtidige kriser, har vi styrket gjennomføringen av nødvendige beredskapstiltak.

Levende lokaldemokrati

Lokaldemokratiet får mer reelt innhold når kommunene blir sterkere. Regjeringens kommunereform er en vekst- og velferdsreform. Større kommuner med sterkere fagmiljø er mer attraktive for næringsliv og arbeidsplasser og kan trekke til seg den kompetansen som er nødvendig for å sikre kvalitet i skole og omsorg. Regjeringen gir kommunene flere oppgaver og mer myndighet, og har begrenset fylkesmannen og andre statlige myndigheters mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger.

En enklere hverdag for folk flest

Det er mennesker med skapertrang og tiltakslyst som skaper de arbeidsplassene som skal sikre fremtidens velferd. Regjeringen fornyer, forenkler og forbedrer offentlig sektor. Tidstyver og unødige reguleringer fjernes, valgfriheten øker og det gis større rom for frivillige og private bidrag til mangfold i offentlig velferd. Vi satser digitalt for å skape en brukervennlig, døgnåpen offentlig sektor, høyere kvalitet i tjenestene, økt verdiskapning og bedre offentlige beslutninger.


Rapporten: Hva har regjeringen og samarbeidspartiene fått til per mars 2016