Samtidig styrker regjeringen det sosiale sikkerhetsnettet, for rusavhengige, barn som vokser opp i fattige familier og voksne som risikerer å falle utenfor arbeidslivet.

Regjeringen la onsdag frem statsbudsjett for 2016. Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, mener budsjettet er riktig medisin til rett tid i en krevende situasjon med halverte oljepriser og stigende ledighet. Han advarer mot at flere arbeidsplasser vil gå tapt hvis et næringsliv som opplever dårligere lønnsomhet skal få en høyere skatteregning.

- Budsjettet vil skape flere trygge arbeidsplasser, på både kort og lang sikt. Det er viktig at de kortsiktige tiltakene ikke medfører en varig økning i offentlige utgifter. Derfor er regjeringens satsing på vedlikehold og rehabilitering av bygg og infrastruktur klok. Det er tiltak som virker fra neste år og som ikke medfører vesentlige varige utgiftsøkninger. Satsingene på flere tiltaksplasser og bedriftsintern opplæring, næring og innovasjon er også viktige. Ungdom rammes hardest av økende ledighet, og derfor presenterte også regjeringen i august en egen tiltakspakke mot ungdomsledighet sier Flåtten.

Omstillingen av norsk økonomi krever langsiktighet. Spesielt investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser er avgjørende.

- At regjeringen leverer den største satsingen på vei, jernbane og forskning noensinne er godt nytt for den langsiktige omstillingen. Regjeringen har igangsatt reformer for økt produktivitet i offentlig og privat sektor. Budsjettet begynner på en nødvendig omlegging av skattesystemet for å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv og styrke arbeidslinja. Målet er at vi skal skape mer, ikke skatte mer.


Hele pressemeldingen i anledning statsbudsjettet 2016 kan du lese her.

"Skape mer, ikke skatte mer" kan du lese her.

"Storstilt satsning på samferdsel skaper arbeid og aktivitet" kan du lese her.

"Et sterkt kunnskapsbudsjett" kan du lese her.


Besøk gjerne Regjeringens nettside for statsbudsjettet 2016 her.

Statsbudsjettet på 1-2-3 kan du lese her.

Last ned hele Statsbudsjettet 2016. [1.4 MB]

Les om budsjettenigheten mellom de fire samarbeidspartiene  her [642.2 KB] (tekst) og her [394.1 KB] (tall).

Følg oss gjerne på Facebook for flere nyheter her.