Arbeidsinnvandring

Stadig flere mennesker beveger seg på tvers av landegrensene som følge av økt verdenshandel, reduserte transportkostnader, nedbygging av grensehindre og tettere samhandling mellom land.


Ulike kulturer kommer i kontakt med hverandre, og ideer, kunnskap og erfaringer utveksles raskere enn tidligere. Flere møter kjærligheten på tvers av landegrenser, og arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt.

Innvandringen til Norge motivert av arbeid og familiegjenforening er i dag mange ganger større enn innvandringen som følge av flukt. Det er et gode at arbeidsinnvandrere ønsker å skape seg en fremtid i Norge, og vi er avhengige av arbeidsinnvandring for å sikre økonomisk vekst.

Kunnskap, kompetanse og mangfold bidrar til økt innovasjon og næringsutvikling. Det må derfor bli enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft fra andre land.

For å opprettholde dagens velferdsnivå og sikre verdiskaping gjennom en levende kunnskapsøkonomi, må Norge føre en politikk som gjør landet i stand til å hevde seg internasjonalt i konkurransen om kompetent arbeidskraft.

Høyre mener at bedrifter bør kunne forhåndsgodkjennes slik at faglærte/spesialister kan påbegynne arbeidet sitt der, mens Utlendingsdirektoratet (UDI) saksbehandler søknaden. Det bør innføres et hurtigsporsystem for forhåndsgodkjente bedrifter.

Videre mener Høyre at reglene for arbeidstillatelse som faglært/spesialist bør endres, slik at kravene til kompetanse i større grad bestemmes av arbeidsgiverne.


Høyres løsninger:

  • Gå igjennom regler og organisering av søknadsprosesser for arbeidsinnvandring for å sikre raskere tilgang på høykvalifisert arbeidskraft, også fra land utenfor EØS-området
  • Innføre en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter, slik at eksperter kan komme til Norge, starte arbeidet og ordne papirene i etterkant
  • Lette arbeidsinnvandringen ved å etablere flere felles servicesentre for politi, UDI, NAV og skatteetaten
  • Etablere en ordning med hurtigspor for behandling av søknader om oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske forskere og andre spesialister
  • Innføre mobilt skattekontor for utenlandske arbeidstakere
  • Gi arbeidsinnvandrere mulighet til å styrke sin kompetanse gjennom plikt til norskopplæring når de er arbeidsledige


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: